Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu odwoławczym przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie o udzielenie cudzoziemce zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z dnia 2021-09-24.

Adresat:
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.540.6.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu odwoławczym przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie o udzielenie cudzoziemce zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w toczącym się przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców postępowaniu odwoławczym w sprawie o udzielenie obywatelce Socjalistycznej Republiki Wietnamu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz w oparciu o art. 138 § 2 k.p.a. wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zaskarżonej decyzji RPO zarzucił: naruszenie art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (dalej jako: "dyrektywa 2003/109") oraz art. 211 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach przez błędną ocenę charakteru środków, jakimi dysponowała Wnioskodawczyni, wymaganych dla uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE; naruszenie art. 7 k.p.a. i art. 77 § 1 k.p.a. w wyniku poprzestania przez organ pierwszej instancji na powierzchownej i częściowej analizie sytuacji finansowej Wnioskodawczyni przy pominięciu specyfiki jej położenia związanej z konstrukcją zasiłku macierzyńskiego; naruszenie art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych UE, wyrażającego ogólną zasadę niedyskryminacji ze względu na płeć, poprzez nieuwzględnienie zakazu dyskryminacji ze względu na płeć jako reguły interpretacyjnej przy wykładni przepisu art. 211 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach.

 


Data odpowiedzi:
2021-10-20
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (decyzja z 20 października 2021 r., nr DL.WIPO.410.1656.2018/JPP/I).
Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2018r. orzekającej o odmowie udzielenia obywatelce Socjalistycznej Republiki Wietnamu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowił uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W ocenie organu odwoławczego zasadne jest bowiem zastosowanie w sprawie art. 138 § 2 K.p.a., o co wnosił Rzecznik Praw Obywatelskich.