Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu z dnia 2021-09-29.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.427.2021
Data sprawy:
2021-09-29
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.

Działając na podstawie art. 14 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w zw. z art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) i w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (dalej: u.p.n.) Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu.

Na podstawie art. 351 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.n. Rzecznik wniósł o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w G. z 19 maja 2021 r., poprzez orzeczenie o wyłączeniu zamieszczenia danych nieletniego K. R. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o jakim mowa w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (dalej u.p.z.p.s.) ze względu na to, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie w sposób oczywisty wskazuje na spełnienie przesłanki z art. 9 ust. 3 in fine u.p.z.p.s., tj. zamieszczenie danych spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla nieletniego.

Jednocześnie, na podstawie art. 169 k.p.c. RPO wniósł o przywrócenie terminu do złożenia ww. wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w G. z 19 maja 2021 r.