Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku z dnia 2021-09-29.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.396.2021
Data sprawy:
2021-09-29
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania cywilnego (ŻPC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w zw. z art. 7 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (dalej: "k.p.c."), na podstawie art. 524 § 1 oraz art. 403 § 2 in principio w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. z uwagi na istnienie dwóch prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie spadku po tej samej osobie, Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o: 1) wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy w R. z 15 grudnia 2020 r., w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po W. K., 2) uchylenie zaskarżonego postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy w R. w całości i odrzucenie wniosku M. M. G. z dnia 10 marca 2020 r. (data złożenia w sądzie) o stwierdzenie nabycia spadku po W. K. - na podstawie art. 412 § 2 k.p.c. w zw. z art. 199 § 1 pkt 2 in fine w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., ze względu na to, iż sprawa ta została już wcześniej prawomocnie zakończona postanowieniem Sądu Rejonowego w S. - K. z dnia 11 września 2013 r., 3) dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów: a) prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w S. - K. z dnia 11 września 2013 r. - na fakt, że w dacie złożenia wniosku przez M. M. G., tj. w dniu 10 marca 2020 r., w obrocie prawnym funkcjonowało już prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po W. K., b) poświadczonej urzędowo kopii dokumentu w postaci wniosku M. D. z dnia 12 lipca 2021 r., który wpłynął do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 12 sierpnia 2021 r. - na fakt zachowania 3-miesięcznego terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania.