Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 5 sierpnia 2015 r. (sygn. akt P 131/15) z dnia 2016-01-05.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.1105.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Rodzaj sprawy:
zawiadomienie do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytań prawnych (TKP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 5 sierpnia 2015 r. (sygn. akt P 131/15).

 


Data odpowiedzi:
2016-07-05
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (wyrok z 5 lipca 2016 r., sygn. akt P 131/15).
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 84 ust. 3 ustawy systemowej w zakresie, w jakim dopuszcza wydawanie decyzji nakazującej zwrot nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego bez względu na upływ czasu od daty wypłaty, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Wykonując powyższy wyrok dokonano nowelizacji ustawy systemowej, polegającej na dodaniu ust. 7a do art. 84, regulującego instytucję przedawnienia w zakresie zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych w ten sposób, że decyzja zobowiązująca do zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń nie może być wydana później niż w terminie 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano nienależne świadczenie.