Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z pytania prawnego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dotyczącej braku przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką (sygn. akt P 6/16) (V.511.162.2016 z 5 maja 2016 r z dnia 2016-05-05.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.162.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Rodzaj sprawy:
zawiadomienie do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytań prawnych (TKP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z pytania prawnego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dotyczącej braku przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką (sygn. akt P 6/16) (V.511.162.2016 z 5 maja 2016 r.)

Rzecznik przedstawił stanowisko zgodnie z którym, art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r., w zakresie, w jakim odnosi się do braku przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką i możliwości egzekwowania tych zobowiązań tylko z przedmiotu hipoteki, jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości ochrony praw majątkowych.

Zdaniem Rzecznika zakwestionowany przepis w sposób nieuprawniony różnicuje sytuację podatników, którzy posiadają składniki majątkowe, na których można ustanowić hipotekę, traktując ich w gorszy sposób z punktu widzenia zasad przedawnienia zobowiązań podatkowych, niż pozostałych. W wyniku ustanowienia zabezpieczenia w formie hipoteki, podatnicy zostają pozbawieni ochrony swoich praw, gdyż po upływie terminu przedawnienia, ich zobowiązanie może być nadal egzekwowane. W sytuacji podatników, wobec których zastosowano inne formy zabezpieczenia, przedawnienie zobowiązań nastąpi na zasadach ogólnych. Taka regulacja prowadzi do nieuprawnionego przeniesienia ciężaru braku przedawnienia zobowiązań podatkowych tylko na jedną kategorię podatników. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, nie ma podstaw do bardziej rygorystycznego traktowania podatników, którzy dysponują określonym rodzajem składników majątkowych.