Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym z odwołania od decyzji o odmowie przyznania Stronie świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 2021-10-05.

Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7064.259.2021
Data sprawy:
2021-10-05
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym z odwołania od decyzji o odmowie przyznania Stronie świadczenia pielęgnacyjnego.

Na podstawie art. 183 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: K.p.a.) w związku z art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzecznik zgłosił udział w postępowaniu toczącym się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w E. z odwołania Pana M. P. (dalej: Strona), od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta przez głównego specjalistę w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r. o odmowie przyznania Stronie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad matką, Panią E. P. legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a. RPO wniósł o: uchylenie w całości decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta przez głównego specjalistę w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r. oraz orzeczenie co do istoty sprawy poprzez przyznanie Stronie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad matką.