Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zainicjowanym skargą kasacyjną organu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta z dnia 2021-10-06.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPK.7201.1.2021
Data sprawy:
2021-10-06
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zainicjowanym skargą kasacyjną organu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu toczącym się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, zainicjowanym skargą kasacyjną organu z dnia 7 grudnia 2020 r., wywiedzioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ze skargi P. B. (dalej "skarżący") na uchwałę Rady Miejskiej w Sz. (dalej: "organ") z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową (dalej: "uchwała") oraz wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej wniesionej w tej sprawie, bowiem w ocenie RPO nie ma ona usprawiedliwionych podstaw.

 


Data odpowiedzi:
2021-12-08
Opis odpowiedzi:
Skarga kasacyjna oddalona (wyrok z 8 grudnia 2021 r., sygn. akt III FSK 3441/21).
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego uzasadnienie zaskarżonego wyroku spełnia wymogi i standardy, o których stanowi art. 141 § 4 p.p.s.a. Sąd pierwszej instancji w sposób logiczny i wyczerpujący przedstawił argumenty, dlaczego stanowisko Rady Miejskiej jest niezasadne i w konsekwencji dlaczego należało stwierdzić nieważność zaskarżonej Uchwały. Podkreślić należy, że z motywów wyroku wynika tok rozumowania Sądu pierwszej instancji, pozwalający jednoznacznie ustalić przesłanki, jakimi kierował się WSA w G. podejmując zaskarżone rozstrzygnięcie i tym samym wyrok poddaje się kontroli instancyjnej. Również i w zakresie tego zarzutu zwrócić należy uwagę na niezwykłą lakoniczność uzasadnienia skargi kasacyjnej, które jedynie pozornie odnosi się do zaskarżonego wyroku, nie pozwala jednak prześledzić toku rozumowania wnoszącego skargę kasacyjną, w czym upatruje on naruszenia omawianego przepisu. W konsekwencji na uwzględnienie nie zasługiwał zarzut naruszenia art. 147 §1 p.p.s.a., który ma charakter wynikowy i uznać go należy za pochodny w stosunku do pozostałych postawionych zarzutów. Uznanie tych ostatnich za chybione przesądza o nietrafności zarzutu naruszenia powyższego przepisu za zasadny. Jeżeli bowiem Sąd pierwszej instancji doszedł do słusznego przekonania, że zaskarżona Uchwała dotknięta jest nieważnością, miał obowiązek wydać adekwatne do wyników kontroli orzeczenie.