Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie prawa do zaopatrzenia emerytalnego pracowników Wywiadu Skarbowego oraz urzędów kontroli skarbowej z dnia 2021-10-13.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.7060.91.2021
Data sprawy:
2021-10-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie prawa do zaopatrzenia emerytalnego pracowników Wywiadu Skarbowego oraz urzędów kontroli skarbowej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się do funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS), którzy przed konsolidacją służb celno-skarbowych byli zatrudnieni w Wywiadzie Skarbowym oraz w Wydziałach Realizacji urzędów kontroli skarbowej (UKS) i Ministerstwa Finansów. Podnieśli oni problem nierównego traktowania w zakresie prawa do zaopatrzenia emerytalnego.

Mając na uwadze treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. (sygn. akt. K 39/13) oraz norm prawnych stanowiących jego wykonanie, w tym m.in. art. 13 ust. 1 pkt 1d ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (dalej: ustawa zaopatrzeniowa) wydaje się, że przedstawiona grupa funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej znajduje się w sytuacji nieporównywalnie gorszej od byłych funkcjonariuszy celnych, którym zaproponowano pełnienie służby w SCS, Podkreślenia wymaga, że Wnioskodawcy przed przyjęciem do służby w SCS, jeszcze jako pracownicy Wywiadu Skarbowego, względnie Wydziałów Realizacyjnych UKS realizowali czynności operacyjno-rozpoznawcze o charakterze informacyjno-wywiadowczym (takimi jak: współpraca z osobowymi źródłami informacji, technika i obserwacja, kontrola operacyjna, przesyłka niejawnie nadzorowana, informatyka śledcza, analiza kryminalna) czy też wykonywali zadania o stricte "policyjnym" charakterze (takimi jak: ochrona fizyczna inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, zabezpieczaniem konwojów, zatrzymaniami, doprowadzeniami, przeszukaniami czy stosowaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej). Po przyjęciu do SCS funkcjonariusze Ci szkolili z tego zakresu byłych funkcjonariuszy Służby Celnej, z którymi obecnie pełnią służbę.

Ze względu na wiek nie są Oni jednak w stanie wypracować minimalnego świadczenia w systemie zaopatrzeniowym, zaś zasady przekazywania składek do systemu powszechnego nie obejmują, chociażby udziału pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), co stawia ich w pozycji znacznie trudniejszej, niż gdyby kontynuowali zatrudnienie w formie umowy o pracę.

W świetle powyższego, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o informacje, czy w resorcie finansów prowadzone są prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy zaopatrzeniowej oraz ewentualnie, jaki jest prognozowany harmonogram działań w tym względzie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-11-17
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 17 listopada 2021 r. wyjaśnił, iż w systemie zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych o prawie do emerytury mundurowej/policyjnej decyduje określony czas służby i okresy równorzędne ze służbą zdefiniowane w art. 13 i art. 18b ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Odnosząc się do pytania o projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, Podsekretarz Stanu poinformował, że projekt zmiany ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej jest w fazie opracowywania wraz ze zgłoszeniem projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Natomiast jeśli chodzi o pytanie Rzecznika, czy w resorcie finansów prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy zaopatrzeniowej wskazano, że resort finansów nie jest „właścicielem” ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), a ministrem wiodącym w tym zakresie jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie MSWiA prowadzi prace legislacyjne nad projektem zmiany ustawy zaopatrzeniowej. Zakres proponowanych w tym projekcie zmian legislacyjnych nie obejmuje jednak poszerzenia katalogu wskazującego, jakie okresy pracy są traktowane jako równorzędne ze służbą.