Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 2021-10-19.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPK.7064.2.2021
Data sprawy:
2021-10-19
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Działając na podstawie art. 8 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu ze skargi Pana G. K. (dalej: Skarżący) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. S. z dnia 8 lutego 2021 r. o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia 26 czerwca 2020 r. wydanej przez Kierownika Wydziału Świadczeń Wychowawczych Udziału Gminy Ch. działającego z upoważnienia Wójta Gminy Ch. o odmowie przyznania Skarżącemu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym D. K., dla którego postanowieniem Sądu Rejonowego w N. S. z dnia 13 września 2018 r. ustanowiony został rodziną zastępczą niezawodową.

Na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Rzecznik wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. S. z dnia 8 lutego 2021 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Kierownika Wydziału Świadczeń Wychowawczych Urzędu Gminy Ch. z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zaskarżonej decyzji RPO zarzucił naruszenie prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy poprzez błędną wykładnię art. 17 ust. 1, 1a i ust. 5 pkt 2 lit b) ustawy o świadczeniach rodzinnych (dalej u.ś.r.), polegającą na pominięciu prawnie uzasadnionych celów wskazanej ustawy oraz norm konstytucyjnych wyrażonych w art. 18, 69, 71 ust.1 i art. 72 ust. 2 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji, a w konsekwencji przyjęciu, że faktyczne sprawowanie przez Skarżącego stałej opieki nad niepełnosprawnym bratankiem D. K. w związku z powierzoną mu pieczą zastępczą nie jest wystarczające do uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

 


Data odpowiedzi:
2022-01-24
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (wyrok z 24 stycznia 2022 r., sygn. akt III SA/Kr 622/21).
Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż kontrola sądowa przeprowadzona w sprawie doprowadziła do uznania, że zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, zachodzi więc konieczność wyeliminowania jej z obrotu prawnego. Sąd zauważył, że sytuacja skarżącego podejmującego się opieki nad trójką niepełnosprawnych dzieci, których rodzice nie żyją, w tym dzieckiem posiadającym znaczny stopień niepełnosprawności, wymagającym jak wynika z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy administracyjnej oraz przedłożonych do akt sądowych stałej opieki, wskazuje, w sposób wyraźny, na konieczność wyjścia poza jedynie wykładnię językową przepisu art. 17 ust. lila u.ś.r. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie zachodzą okoliczności usprawiedliwiające odejście od wykładni językowej na rzecz wykładni celowościowej i funkcjonalnej. Przedstawione w tym zakresie przez Rzecznika w piśmie procesowym z dnia 19 października 2021 r. uwagi i argumentację WSA uznał zatem za zasługujące na uwzględnienie.