Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa, tj. orzeczenia zawyżonej kwoty tytułem grzywny z dnia 2021-10-25.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.598.2021
Data sprawy:
2021-10-25
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa, tj. orzeczenia zawyżonej kwoty tytułem grzywny.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w T. G., z dnia 15 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 167a k.k.s. RPO zaskarżył powyższy wyrok w całości - na korzyść J. B.

Powołując się na treść art. 113 § 1 k.k.s. w zw. z art. 523 § 1 k.p.k., art. 458 k.p.k. w zw. z art. 518 k.p.k., wyrokowi temu Rzecznik zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 18 § 1 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 148 § 5 k.k.s., polegające na orzeczeniu wobec oskarżonego wyrokiem zezwalającym na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, grzywny w wymiarze 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych, w sytuacji, gdy uzgodniona z organem finansowym i uiszczona przez J. B. tytułem grzywny kwota wynosiła 1400 (jeden tysiąc czterysta) złotych i wniósł: 1) o dopuszczenie dowodu z akt sprawy 2) o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w T. G.

 


Data odpowiedzi:
2021-10-25
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 21 grudnia 2021 r., sygn. akt IV KK 577/21).
Sąd Najwyższy wskazał, iż w niniejszej sprawie Sąd Rejonowy, udzielając J. B. w związku z treścią art. 17 § 1 k.k.s. i art. 18 § 1 pkt 1 k.k.s. zgody na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe obowiązany był orzec tytułem kary grzywny uiszczoną przez niego kwotę 1400 zł. Sąd ten nie był natomiast uprawniony do modyfikacji warunków poddania się odpowiedzialności ustalonych przez sprawcę i organ finansowy. Jak słusznie podkreśla to Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd miał jedynie możliwość - w razie uznania, że zaproponowana wysokość grzywny jest nieadekwatna do popełnionego czynu - uznania braku podstaw do uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i zwrócenia go organowi finansowemu (art. 148 § 6 k.k.s.) Sąd orzekający w niniejszej sprawie uchybił obowiązkowi respektowania, płynącego z treści art. 18 § 1 pkt 1 k.k.s., nakazu, w myśl którego sąd udzielający takiej zgody orzeka tytułem kary grzywny kwotę uiszczoną przez sprawcę i nie ma uprawnienia do jej modyfikowania w zakresie wynegocjowanych przez sprawcę i organ finansowy warunków poddania się odpowiedzialności. W świetle przedstawionej argumentacji, wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w P. Ś. uznać należy za zasadny.