Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu z dnia 2021-11-15.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.463.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.

Działając na podstawie art. 14 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w zw. z art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) i w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (u.p.n.) Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w B.

Na podstawie art. 351 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.n. RPO wniósł o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia 18 sierpnia 2020 r., poprzez orzeczenie o wyłączeniu zamieszczenia danych K. T. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o jakim mowa w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (dalej u.p.z.p.s.) ze względu na to, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie w sposób oczywisty wskazuje na spełnienie przesłanki z art. 9 ust. 3 in fine u.p.z.p.s., tj. zamieszczenie danych spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla K. T.

Jednocześnie, na podstawie art. 169 k.p.c. Rzecznik wniósł o przywrócenie terminu do złożenia ww. wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia 18 sierpnia 2020 r., wnosząc o dopuszczenie dowodu z kopii pisma przewodniego, przy którym zostały przesłane do Biura Rzecznika akta sądowe, na okoliczność zachowania terminu.

 


Data odpowiedzi:
2022-04-21
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (postanowienie z 21 kwietnia 2022 r., sygn. akt III Nkd 11/19).
Sąd Rejonowy, na podstawie art. 168 kpc w zw. z art. 169 § 4 kpc, postanowił przywrócić termin do złożenia wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia 18 sierpnia 2020 r. Ponadto, na podstawie art. 351 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 361 kpc Sąd postanowił uzupełnić postanowienie Sądu Rejonowego w B. z dnia 18 sierpnia 2020 r. w ten sposób, by w sentencji tego orzeczenia po punkcie V dodać punkt VI i orzec w nim o wyłączeniu zamieszczenia danych: D. D., K. T., M. W. i A. Z. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.