Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta oraz wysokości opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej z dnia 2021-11-15.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.149.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta oraz wysokości opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

Na podstawie art. 8 § 1 i art. 50 § 1 w związku z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich Rzecznik wniósł skargę na przepisy § 1 pkt 5 uchwały Rady Miasta z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta G. oraz wysokości opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

Zaskarżonym przepisom uchwały RPO zarzucił, że zostały wydane z naruszeniem art. 32 Konstytucji i wniósł o: 1) połączenie sprawy wywołanej niniejszą skargą do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawami wywołanymi skargami Ł. P. i Prokuratora Okręgowego w G. 2) stwierdzenie nieważności zaskarżonych przepisów.

 


Data odpowiedzi:
2022-03-10
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z 10 marca 2022 r., sygn. akt III SA/Gd 304/21).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w pełni podzielił stanowisko skarżących, iż wprowadzone kryterium „tytułu władania pojazdem” w kształcie nadanym zaskarżoną uchwałą, będące wyznacznikiem decydującym o prawie do wnoszenia opłaty abonamentowej za parkowanie (uzyskania abonamentu typu „M”), nie pozostaje w związku z celem, jakiemu służy wprowadzenie tej opłaty dla mieszkańców strefy płatnego parkowania, którym jest zmniejszenie kosztów wynikających z konieczności wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w pobliżu miejsca zamieszkania. Niezależnie zatem od tego, czy podstawą prawną użytkowania pojazdu samochodowego jest prawo własności czy też inny tytuł prawny, to jednak wszyscy zmotoryzowani mieszkańcy strefy płatnego parkowania powinni na takich samych zasadach móc korzystać z przywileju wnoszenia opłaty abonamentowej za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. Sąd podzielił zatem zasadność skarg wniesionych przez Ł. P. oraz Rzecznika Praw Obywatelskich i na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. stwierdził nieważność § 1 pkt 5 uchwały nr XIX/602/20 Rady Miasta G. z dnia 15 maja 2020 r. z uwagi na naruszenie art. 32 Konstytucji w zw. żart. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13b ust. 4 pkt 2 u.d.p.