Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym przed Głównym Inspektorem Sanitarnym z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 2021-11-15.

Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.18.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym przed Głównym Inspektorem Sanitarnym z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu administracyjnym z wniosku Pana M. W. o stwierdzenie nieważności decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 września 2020 r., oraz poprzedzającej ją decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia 10 maja 2020 r. i na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. wniósł o stwierdzenie nieważności wskazanych we wniosku decyzji.

RPO podziela pogląd, zgodnie z którym przesłanką uzasadniającą stwierdzenie nieważności decyzji organu I instancji jest wydanie jej w oparciu o przepis wprowadzony do porządku prawnego w sposób niezgodny z polskim porządkiem konstytucyjnym. Rzecznik od samego początku obowiązywania w Polsce stanu epidemii zwracał uwagę, że przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawierają upoważnienia do wprowadzania w drodze rozporządzenia Rady Ministrów ograniczenia wolności przemieszczania się gwarantowanej w art. 52 Konstytucji w sposób, w jaki zostało to dokonane m.in. w § 17 ust. l pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W ocenie Rzecznika nie ulega wątpliwości, że objęta postępowaniem nadzorczym ostateczna decyzja administracyjna obarczona jest kwalifikowaną wadą prawną w postaci rażącego naruszenia prawa, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności.