Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu emerytury z dnia 2021-11-15.

Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
WZF.7060.1204.2017
Data sprawy:
2021-11-15
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu emerytury.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w L. w sprawie odwołania J. E. Z. od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2017 r. o ponownym ustaleniu emerytury rozstrzygniętego na korzyść Odwołującej w pierwszej instancji wyrokiem Sądu Okręgowego w S. z dnia 5 marca 2020 r., od którego Dyrektor Organu złożył apelację w dniu 20 kwietnia 2020 r. i wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania.

W ocenie RPO dalsze zawieszenie postępowania jest nieuzasadnione, albowiem w dniu 16 września 2020 r. Sąd Najwyższy dokonał wykładni przepisów prawa, podejmując uchwałę, zgodnie z którą kryterium "służby na rzecz totalitarnego państwa" określone w art. 13b ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. Wydane wyroki, w indywidualnych sprawach zmieniały decyzje, nakazując organowi rentowemu przywrócenie świadczeń w wysokości sprzed 1 października 2017 r.