Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSprzeciw od decyzji Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia stwierdzającej istnienie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z dnia 2021-11-22.

Adresat:
Narodowy Fundusz Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.50.2019
Data sprawy:
2021-11-22
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Sprzeciw od decyzji Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia stwierdzającej istnienie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł sprzeciw od ostatecznej decyzji Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. z dnia 15 stycznia 2013 r. stwierdzającej istnienie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego Pana J. M. z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej i zażądał wznowienia z urzędu postępowania zakończonego wydaniem przywołanej decyzji.

Ponadto, w oparciu o art. 183 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, RPO zgłosił udział w postępowaniu na prawach prokuratora, które zostanie zainicjowane niniejszym sprzeciwem.

Legitymacja Rzecznika Praw Obywatelskich do wniesienia niniejszego sprzeciwu wynika z faktu, iż organy Narodowego Funduszu Zdrowia, mimo powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających wznowienie postępowania z urzędu, poprzestały na odmowie wznowienia postępowania na wniosek zainteresowanego z powodów formalnych. Tymczasem, w sytuacji, gdy podstawa do wznowienia wskazana przez stronę jest uzasadniona, powinien był rozważyć wszczęcie postępowania nadzwyczajnego z urzędu. W rezultacie powyższego, Rzecznik postanowił sam zainicjować postępowanie wznowieniowe, aby zapewnić, iż wskazane przez stronę okoliczności zostaną wzięte pod uwagę przez organ właściwy do rozstrzygnięcia sprawy podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wniesienie przez Rzecznika sprzeciwu od decyzji ostatecznej, obliguje organ do wydania postanowienia w przedmiocie wznowienia postępowania.

 


Data odpowiedzi:
2022-03-09
Opis odpowiedzi:
Sprzeciw odrzucony (decyzja z 9 marca 2022 r., nr MOW WOII -8-ms/22).
Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił uchylenia decyzji Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w K. z dnia 15 stycznia 2013 r. Organ podkreślił, że sprawa została zakończona wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r., oddalającym skargę na odmowę wznowienia postępowania z uwagi na brak podstaw do wznowienia postępowania. W świetle art. 153 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wydane uprzednio orzeczenie sądu administracyjnego, wiąże i wywiera skutki również w niniejszej sprawie.