Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 2021-11-24.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7040.8.2021
Data sprawy:
2021-11-24
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Według projektodawców celem nowelizacji byłoby podniesienie standardów funkcjonowania Służby Więziennej w zakresie przeciwdziałania przestępczej działalności osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Ma temu służyć nowo powołany Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, uprawniony do kontroli operacyjnej (np. podsłuchy, obserwacja, uzyskiwanie danych telekomunikacyjnych) osób niebędących funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej - w związku z wykonywaniem czynności służbowych SW.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich takie rozszerzenie kompetencji Służby Więziennej stwarza realne zagrożenie dla naruszeń praw i wolności - przede wszystkim prawa do wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się (art. 49 Konstytucji) osób niebędących funkcjonariuszami lub pracownikami SW.

Uprawnienie to należy ocenić jako niecelowe. Objęcie wskazanej kategorii osób kontrolą operacyjną realizowaną przez funkcjonariuszy SW nie wprowadza dostatecznych gwarancji praworządnego stosowania środków, które z istoty stanowią ingerencję w konstytucyjne prawa i wolności. Uzasadnienie projektu nie zawiera przekonującego wyjaśnienia zasadności wdrożenia tych uregulowań.

Rzecznik zauważył, że dla realizacji zadań Inspektora Wewnętrznego wobec osób niebędących funkcjonariuszami lub pracownikami SW wystarczające byłoby żądanie udzielenia w tym zakresie niezbędnej pomocy przez policję.

Z projektu wynika, że ochrona prywatności funkcjonariuszy poza służbą - poprzez powiązanie przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników SW z wykonywaniem czynności służbowych - przemawia za wyłączeniem z zadań IWSW rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania oraz uzyskiwania i utrwalania dowodów np. przestępstw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie funkcjonariusza SW.

Skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinach funkcjonariuszy wymaga równie skutecznych środków. Uzyskane w ten sposób informacje mogą dać asumpt do wypracowania indywidualnych programów pomocowych skierowanych do funkcjonariuszy SW dopuszczających się zachowań przemocowych.

Wątpliwości RPO budzi także przyznanie funkcjonariuszom IWSW uprawnienia do "sprawdzenia prewencyjnego", czyli: kontroli osobistej (w tym przymusowe zdjęcie odzieży i obuwia); obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku; żądania użyczenia rzeczy lub dokumentu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: