Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa karnego materialnego polegającego na błędnej wykładni przepisów z dnia 2021-11-24.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.38.2020
Data sprawy:
2021-11-24
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa karnego materialnego polegającego na błędnej wykładni przepisów.

Sąd Rejonowy w O. wyrokiem z dnia 26 września 2017 r., oskarżonego J.S. uznał za winnego tego, że w okresie od 15 do 22 czerwca 2016 r. w miejscowości M., będąc pełnomocnikiem firmy, przyjął od nieustalonej osoby przeznaczone do wprowadzenia do obrotu handlowego palety bezprawnie oznaczone podrobionym znakiem towarowym EPAL w ten sposób, że na wyprodukowanych przez niego paletach drewnianych w ilości 690 sztuk nieustalona osoba naniosła znak towarowy EPAL oraz numer, którego nie miała prawa używać, po czym tak oznaczone palety zostały pozostawione na terenie wymienionej firmy do dalszej sprzedaży z zgodą oskarżonego, tj. występku z art. 291 §1 k.k. i za ten czyn - na podstawie art. 291 §1 k.k. - wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności na okres dwóch lat próby.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Rejonowy w O. dokonał błędnej wykładni art. 291 §1 k.k. i wadliwie zinterpretował zawarte tam określenie "rzecz uzyskana za pomocą czynu zabronionego" jako znamię przestępstwa paserstwa, co skutkowało uznaniem J.S. za winnego przypisanego mu czynu, pomimo że zachowanie oskarżonego, w ustalonym stanie faktycznym, nie wyczerpało znamion przestępstwa określonego w tym przepisie. W tej sytuacji Rzecznik wniósł o uniewinnienie oskarżonego od zarzucanego mu czynu.

 


Data odpowiedzi:
2022-01-17
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 17 stycznia 2022 r., sygn. akt II KK 569/21).
Sąd Najwyższy stwierdził, iż podniesiony w kasacji zarzut jest trafny, a to pozwalało na uwzględnienie jej całości na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k. Ma rację Rzecznik Praw Obywatelskich, że zawarte w zaskarżonym wyroku rozstrzygnięcie oparto na wadliwej interpretacji pojęcia „rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego” stanowiącego znamię przestępstwa z art. 291 § 1 k.k. Sąd Rejonowy uznał w istocie, że każde nielegalne oddziaływanie na rzecz, nadające jej dodatkowe cechy, stanowi wystarczającą podstawę do stwierdzenia przestępnego pochodzenia rzeczy. Z wnioskowaniem takim nie sposób się zgodzić, na co słusznie uwagę zwrócił skarżący. Przyjęcie przez Sąd Rejonowy, iż zachowanie oskarżonego, który nie sprzeciwił się pozostawieniu na placu prowadzonej firmy palet oznaczonych przez nieustaloną osobę podrobionym znakiem towarowym, realizowało znamiona paserstwa z art. 291 § 1 k.k., stanowiło rażące naruszenie tego przepisu. Naruszenie to miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, gdyż skutkowało niezasadnym przypisaniem oskarżonemu odpowiedzialności karnej. Mając na względzie powyższe. SN uchylił zaskarżony wyrok i uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego czynu.