Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichOdwołanie od decyzji Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy z dnia 2021-11-29.

Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
V.511.715.2021
Data sprawy:
2021-11-29
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Odwołanie od decyzji Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy.

Na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w związku z art. 183 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej "k.p.a.") Rzecznik zgłosił udział w postępowaniu administracyjnym i zaskarżył w całości decyzję Starosty H. z dnia 22 listopada 2021 r. o zatrzymaniu Pani J. M.-R. prawa jazdy kat. A, B wydane przez Starostę O., na okres 3 miesięcy, tj. od dnia 8 października 2021 r. do dnia 8 stycznia 2022 r. włącznie.

Zaskarżonej decyzji Rzecznik zarzucił naruszenie art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. w związku art. 102 ust. 1aa ustawy o kierujących pojazdami (dalej "u.k.p.") poprzez niewyjaśnienie i nierozważenie możliwości działania przez stronę w stanie wyższej konieczności.

W ocenie Rzecznika przedmiotowe okoliczności mogą mieć istotne znaczenia dla możliwości przypisania stronie administracyjnej odpowiedzialności związanej z popełnionym przez nią czynem. Stosownie bowiem do art. 102 ust. 1aa u.k.p. decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy nie wydaje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

 


Data odpowiedzi:
2022-02-18
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (decyzja z 18 lutego 2022 r., nr SKO.2106/21).
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Z. uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło postępowanie pierwszej instancji w całości. W przedstawionych okolicznościach prawnych i faktycznych nie ulega wątpliwości, że Pani J. M. - R. pomimo przekroczenia dopuszczalnej prędkości nie może zostać pozbawiana prawa jazdy w oparciu o przepis art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami z uwagi na prawomocnie umorzenie postępowania w sprawie przedmiotowego wykroczenia postanowieniem Sadu Rejonowego w T. L. z dnia 15 listopada 2021 r. Jak bowiem potwierdza powyższy wyrok działała ona w stanie wyższej konieczności. Mając powyższe na uwadze Kolegium uznało, że w sprawie zachodzą przesłanki do zmiany lub uchylenia zaskarżonej decyzji i dlatego też orzekło, jak w rozstrzygnięciu.