Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia z dnia 2021-12-03.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.512.2021
Data sprawy:
2021-12-03
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego we W. z dnia 19 maja 2021 r. Na podstawie art. 110 § 1 k.p.w. zaskarżył powyższe orzeczenie w całości na korzyść ukaranego B. S.

Powołując się na przepis art. 111 k.p.w. RPO wyrokowi temu zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego, tj. art. 65 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym (dalej: u.t.k.) w zw. z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany B. S. nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego we W. i uniewinnienie B. S. od popełnienia przypisanego mu czynu zabronionego.

 


Data odpowiedzi:
2022-04-14
Opis odpowiedzi:
Kasacja nieuwzględniona (postanowienie z 14 kwietnia 2022 r., Sygn. akt IV KK 665/21).
Sąd Najwyższy wskazał, iż kasacja nie jest zasadna, jako że wbrew jej wywodom czyn B. S. wyczerpał znamiona przypisanego mu wykroczenia, a przyjęty w zaskarżonym wyroku opis czynu odpowiada pełnemu zespołowi ustawowych znamion. Na gruncie rozpatrywanej sprawy nie może być wątpliwości, że skoro B. S. przypisano to, że przebywał na łącznicy kolejowej, to tym samym znajdował się na torowisku, na który to wstęp osobom nieuprawnionym jest zabroniony stosownie do § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych.