Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydawania upoważnień do klasyfikacji gruntów z dnia 2008-01-24.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2008-01-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydawania upoważnień do klasyfikacji gruntów.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek w sprawie dotyczącej wydawania upoważnień do klasyfikacji gruntów. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.06.1956r. w sprawie klasyfikacji gruntów, projekt klasyfikacji gruntów opracowuje klasyfikator gruntów upoważniony przez wojewodę do wykonywania prac na obszarze danego województwa. Jedynym aktem prawnym regulującym wymagania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o wykonywanie klasyfikacji gruntów jest zarządzenie Nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 14.06.1956 r.

W ocenie Rzecznika sposób uregulowania kwestii kwalifikacji, których spełnienie pozwala na ubieganie się o wpis na listę uprawnionych klasyfikatorów gruntów, jak również samego postępowania kwalifikacyjnego, w prawnej formie zarządzenia, a więc aktu wewnętrznego, nie mającego mocy powszechnie obowiązującej, narusza prawa i wolności obywatela. Prawidłowym sposobem uregulowania kwestii wymagań dla osób dokonujących klasyfikacji gruntów jest dokonanie tego odpowiednio w ustawie i rozporządzeniu.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o stanowisku zajętym w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-02-07
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z 7 lutego 2008 r. poinformował, że jeszcze w 2004 r. Prezes Rady Ministrów skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, który przewidywał ustawową regulację nadawania uprawnień zawodowych do samodzielnego wykonywania zarówno projektów jak i kontroli opracowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Niestety w 2005 r. wspomniany projekt ustawy został przez Sejm odrzucony.
Z informacji uzyskanych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wynika, że prace nad kolejną nowelizacją ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wkrótce zostaną ponownie rozpoczęte, co byłoby okazją do ustawowej regulacji kwestii poruszonej przez Rzecznika. Do tego czasu, w celu jednolitego stosowania na terenie całego kraju zasad wydawania przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego upoważnień do wykonywania projektów klasyfikacji gruntów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju projekt wykładni obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, uwzględniającej stanowisko Rzecznika.