Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie sporządzenia przeglądu ekologicznego z dnia 2021-12-13.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.68.2019
Data sprawy:
2021-12-13
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie sporządzenia przeglądu ekologicznego.

Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich zgłosił swój udział w postępowaniu ze skargi spółki K.R. z siedzibą w O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z 9 września 2021 r., w przedmiocie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego oraz wniósł o doręczenie skargi i odpowiedzi na skargę.

Decyzją z 9 września 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Cz. zobowiązało Spółkę do sporządzenia i przedłożenia w terminie do 31 sierpnia 2022 r. przeglądu ekologicznego dla zakładu uzdatniania stłuczki szklanej zlokalizowanego w L. Spółka zaskarżyła ww. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz., wnosząc o uchylenie zarówno jej, jak i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji. W pierwszej kolejności Rzecznik wskazał, że wniesiona skarga obarczona jest brakiem formalnym, który winien zostać przez skarżącą uzupełniony przed merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy. Skarżąca nie przedłożyła bowiem wraz ze skargą odpisów załączników (do skargi i jej odpisów dołączono tylko jeden „komplet” załączników). W konsekwencji, odpisy załączników do skargi nie były doręczane żadnemu z uczestników postępowania. Co do kwestii wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz., wniosek Spółki w tym względzie nie zasługuje – zdaniem Rzecznika – na uwzględnienie.

 


Data odpowiedzi:
2021-12-13
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (wyrok z 12 maja 2022 r., sygn. akt II SA/Gl 1513/21).
W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zebrany w niniejszej sprawie materiał dowodowy w zupełności pozwala na stwierdzenie, że na terenie zakładu skarżącej znajdują się instalacje mogące powodować negatywne oddziaływanie na środowisko. Organ odwoławczy, uzasadniając zaskarżoną decyzję, w sposób wyczerpujący i przekonywujący wyjaśnił istnienie dostatecznych przesłanek do nałożenia obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego. Spór co do ewentualnego negatywnego oddziaływania zakładu skarżącej na środowisko, uzasadnia konieczność przeprowadzenia przeglądu ekologicznego w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Dopiero ustalenie okoliczności związanych z funkcjonowaniem instalacji umożliwi podjęcie konkretnych kroków naprawczych, co jednak jest uzależnione od wyników przeglądu. Mając powyższe na uwadze zarzuty skarżącej nie zasługiwały na uwzględnienie.