Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZawiadomienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytania prawnego dotyczącego wymierzania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 2021-12-14.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.80.2021
Data sprawy:
2021-12-14
Rodzaj sprawy:
zawiadomienie do NSA o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytania prawnego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zawiadomienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytania prawnego dotyczącego wymierzania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Działając na podstawie art. 264 § 2 w zw. z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej p.p.s.a.), Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, a to rozstrzygnięcie: "Czy w postępowaniach w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie przepisów rozdziału 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje się art. 189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego?".

RPO wskazał, iż okoliczność, że przepisy rozdziału 4d u.c.p.g. regulują przesłanki wymiaru administracyjnych kar pieniężnych (art. 9zd), czy - w odniesieniu do kar z art. 9z ust. 2 i 2a - normują zawieszenie i umorzenie nałożonych kar, nie może zostać uznana za podstawę do odmowy stosowania działu IVa K.p.a. w pozostałym zakresie, w szczególności w zakresie instytucji odstąpienia od nałożenia kary i udzielenia pouczenia (art. 189f).

W ocenie Rzecznika, podstawy do odstąpienia od stosowania art. 189f K.p.a. w sprawach o nałożenie kary z rozdziału 4d u.c.p.g. nie może także stanowić odesłanie do stosowania przepisów działu III Ordynacji podatkowej (art. 9zf u.c.p.g.).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-12-14
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (uchwała NSA z 9 czerwca 2022 r., sygn. akt III OPS 1/21).
Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: „Do postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w przepisach Rozdziału 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stosuje się art. 189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego”.
NSA zwrócił uwagę, że w art. 189f k.p.a. nie określono rodzajów administracyjnych kar pieniężnych (na przykład: kary biegnące, kary miarkowane, kary określone sztywno). Zgodnie z dyrektywą wykładni lege non distinguente nec nostrum est disłinguere przyjąć należy, że przesłanki odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej mogą mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów administracyjnych kar pieniężnych Rozdziału 4d ustawy.
Z tych względów NSA uznał, że przepis art. 189f k.p.a. stanowi uzupełnienie regulacji przepisów Rozdziału 4d ustawy o przesłanki odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.