Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kryterium podziału świadczeń z funduszu motywacyjnego SW z dnia 2021-12-15.

Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.7043.123.2021
Data sprawy:
2021-12-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kryterium podziału świadczeń z funduszu motywacyjnego SW.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły uchwały zarządów okręgowych Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, w których wyrażany jest sprzeciw dotyczący kryteriów podziału funduszu motywacyjnego ustalonego w piśmie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 3 grudnia 2021 r.

W ocenie strony związkowej, funkcjonariusze w sposób nieuzasadniony zostali podzieleni w tym zakresie na „pion administracyjny” oraz tzw. „pierwszą linię”. Ich zdaniem użyte określenie „pierwsza linia” otwiera pole do szerokiej uznaniowości, podobnie jak i duże różnice pomiędzy minimalną, a maksymalną wysokością świadczenia dla funkcjonariuszy pełniących służbę w „pionie administracyjnym”. Sprzeciw zarządów okręgowych wzbudziło także rygorystyczne określenie liczby dni przebywania na zwolnieniu lekarskim, po których obniżana jest wysokość świadczenia, w szczególności zaś to, że nie pozostawiono przełożonym możliwości indywidualnego rozpatrywania poszczególnych przypadków. Dotyczy to także osób przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, bezpłatnych i wychowawczych.

Zdaniem wnioskodawców, przyjęte kryteria pozbawiają świadczeń wiele osób, które dotychczas wykazywały się dużym zaangażowaniem oraz dyspozycyjnością. Kryteria te mają charakter demotywacyjny, zakłócający sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków. Z uchwał wynika, że związkowcy domagają się ustalenia kryteriów przyznawania świadczeń, który uwzględniałby propozycje strony społecznej.

W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Generalnego SW z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych przez stronę związkową zarzutów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2022-01-17
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej w piśmie z 17 stycznia 2022 r. wyjaśnił, iż kryteria podziału środków z funduszu motywacyjnego i środków posiadanych w ramach limitu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia w budżecie więziennictwa, w zakresie średniej wysokości świadczenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych planowanych do wypłaty w 2021 r. tj. kwoty 4500 zł brutto, są zbieżne ze stanowiskiem przedstawionymi przez Przewodniczącego NSZZFiP. Ponadto w zakresie osób uprawnionych do otrzymania przedmiotowego świadczenia oraz absencji niezaliczanych do wymiaru zwolnienia lekarskiego uwzględniono stanowisko Przewodniczącego NSZZFiP, różnicę stanowi wyłącznie liczba dni absencji oraz okres rozliczeniowy. Uzależnienie wysokości wypłacanego świadczenia od pionu, w którym pełnią służbę funkcjonariusze Służby Więziennej podyktowane było umożliwieniem wyróżnienia osób, które pracują w stałym, bezpośrednim kontakcie z osobami skazanymi na karę pozbawienia wolności tj. na tzw. „pierwszej linii”. Wykonywanie obowiązków w ww. warunkach czyni pracę personelu więziennego szczególnie niebezpieczną i stresującą. Przełożeni w oparciu o zakres obowiązków oraz instrukcje stanowiskowe dysponują pełną wiedzą na temat tego, czy funkcjonariusz pełni służbę w stałym, bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. W związku z powyższym można wykluczyć zarzucane przez Przewodniczącego NSZZFiP sformułowanie, że określenie „pierwsza linia” otwiera pole do szerokiej uznaniowości. Przełożeni nie zostali natomiast pozbawieni możliwości indywidualnego rozpatrywania poszczególnych przypadków, w których dochodziło do obniżenia wysokości ww. świadczenia w związku z absencją.