Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSprzeciw od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, utrzymującej w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny z dnia 2021-12-20.

Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.565.243.2021
Data sprawy:
2021-12-20
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Sprzeciw od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, utrzymującej w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł sprzeciw od ostatecznej decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z 27 sierpnia 2020 r., utrzymującej w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia 18 czerwca 2020 r. o nałożeniu na pana P. B. administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) za naruszenie w dniu 16 czerwca 2020 r. obowiązku kwarantanny i zażądał stwierdzenia nieważności tej decyzji oraz decyzji PPIS w P. z dnia 18 czerwca 2020 r. z urzędu.

Rzecznik wniósł także, na podstawie art. 159 §1 k.p.a. o wstrzymanie wykonalności decyzji PWIS z 27 sierpnia 2020 r. Ponadto, w oparciu o art. 183 § 1 k.p.a. w zw. z art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, RPO zgłosił udział na prawach prokuratora w postępowaniu, które zostanie zainicjowane niniejszym sprzeciwem.

Rzecznik Praw Obywatelskich, jako organ stojący na straży wolności i praw człowieka i obywatela wskazuje, iż fakt ukarania pana P. B. dwoma następującymi po sobie decyzjami nakładającymi administracyjną karę pieniężną za naruszenie obowiązku kwarantanny stanowi naruszenie, będącej fundamentem dla owych wolności i praw, zasady demokratycznego państwa prawnego, wyrażonej w art. 2 Konstytucji, w brzmieniu: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

 


Data odpowiedzi:
2022-01-21
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (decyzja z 21 stycznia 2022 r., nr EP.SO.710.4.2021).
Główny Inspektor Sanitarny postanowił odmówić wstrzymania wykonalności decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 sierpnia 2020 r. GIS odmówił wstrzymania wykonalności decyzji, gdyż nie stwierdził, aby wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich uprawdopodobniał istnienie przesłanek, iż decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 czerwca 2020 r. nakładająca na Pana P. B. administracyjną karę pieniężną w kwocie 30.000,00 złotych za naruszenie w dniu 16 czerwca 2020 r. obowiązku kwarantanny, następnie w II instancji utrzymana w mocy decyzją PWIS z dnia 27 sierpnia 2020 r. (objętą sprzeciwem RPO) dotyczyła kwestii rozstrzygniętej już uprzednio inną ostateczną decyzją i była w związku z tym dotknięta wadą prawną, o której mowa w art. 156 § 1 pkt. 3 - skutkującą jej nieważnością. Również w nadesłanych przez PWIS aktach administracyjnych postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej prowadzonego w związku z popełnieniem przez Stronę w dniu 16 czerwcu 2020 r. deliktu administracyjnego polegającego na opuszczeniu przez nią miejsca odbywania kwarantanny, z którymi zapoznał się Główny Inspektor Sanitarny, brak jest informacji o istnieniu takiej wcześniejszej decyzji administracyjnej.