Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nierozpoznaniu zarzutów podniesionych w apelacji, co skutkowało przeprowadzeniem nieprawidłowej kontroli odwoławczej wyroku z dnia 2021-12-28.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.812.2016
Data sprawy:
2021-12-28
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nierozpoznaniu zarzutów podniesionych w apelacji, co skutkowało przeprowadzeniem nieprawidłowej kontroli odwoławczej wyroku.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 19 lutego 2016 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w P. z dnia 7 października 2014 r.

Na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. RPO zaskarżył powyższy wyrok Sądu Okręgowego w W. w części dotyczącej T. Sz., w całości na korzyść tego skazanego. Mając na uwadze treść art. 523 § 1 k.p.k. orzeczeniu temu zarzucił rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, to jest art. 433 § 2 k.p.k. w zw. z art. 457 § 3 k.p.k. polegające na nierozpoznaniu zarzutów podniesionych w apelacji obrońcy T. Sz., co skutkowało przeprowadzeniem nieprawidłowej kontroli odwoławczej wyroku sądu meriti.

Rzecznik wniósł o uchylenie powyższego wyroku w zaskarżonym zakresie i przekazanie sprawy w części dotyczącej T. Sz. Sądowi Okręgowemu w W. do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

 


Data odpowiedzi:
2022-01-11
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 11 stycznia 2022 r., sygn. akt II KK 618/21).
Sąd Najwyższy orzekł, iż kasacja jest oczywiście zasadna, co uzasadniało jej uwzględnienie na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k. Z analizy treści uzasadnienia wyroku Sądu odwoławczego nie można wysnuć wniosku o dokonaniu przez ten Sąd rzetelnej kontroli odwoławczej orzeczenia Sądu pierwszej instancji w kontekście zarzutów apelacji sporządzonej przez obrońcę T. Sz., co potwierdza stanowisko Sądu Najwyższego zajęte na wstępie rozważań o trafności kasacji. Tym sposobem procedowania Sąd odwoławczy rażąco naruszył przepisy procedury karnej wskazane kasacji, a uchybienie to mogło w istotny zakresie wpłynąć na treść wyroku w kierunku jego zmiany na korzyść oskarżonego, czego wykluczyć nie można, w sytuacji podzielenia zarzutów apelacji. Z tych względów należało uchylić wskazany wyrok Sądu Okręgowego w W., w części dotyczącej T. Sz. i sprawę, w tym zakresie, przekazać temu Sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.