Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie braku rozstrzygnięcia o nałożeniu na oskarżonego przynajmniej jednego z obowiązków probacyjnych, na niekorzyść oskarżonego z dnia 2021-12-28.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.21.2021
Data sprawy:
2021-12-28
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie braku rozstrzygnięcia o nałożeniu na oskarżonego przynajmniej jednego z obowiązków probacyjnych, na niekorzyść oskarżonego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 8 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. RPO zaskarżył powyższy wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze, w zakresie braku rozstrzygnięcia o nałożeniu na oskarżonego przynajmniej jednego z obowiązków probacyjnych wymienionych w art. 72 § 1 k.k., na niekorzyść oskarżonego M. D. Powołując się na art. 523 § 1 k.p.k. orzeczeniu temu zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 72 § 1 k.k., poprzez nienałożenie na oskarżonego M. D. przynajmniej jednego z obowiązków probacyjnych wymienionych w art. 72 § 1 k.k., co było obligatoryjne wobec orzeczenia kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, przy jednoczesnym nieorzeczeniu środka karnego.

Rzecznik wniósł zatem o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w Ś. w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2022-03-30
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 30 marca 2022 r., sygn. akt III KK 529/21).
Sąd Najwyższy orzekł, iż art. 72 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r. (nadanym ustawą o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw) stanowi, że gdy sąd zawiesza wykonanie kary, na osobę skazaną nakłada (obligatoryjnie), a jeżeli orzeka środek karny, może nałożyć (fakultatywnie) przynajmniej jeden z obowiązków wymienionych w tym przepisie. Wobec M. D. Sąd Rejonowy w Ś. orzekł środek kompensacyjny, natomiast nie orzekł środka karnego. W takim wypadku, warunkowo zawieszając wykonanie wymierzonej skazanemu kary pozbawienia wolności, był zobowiązany nałożyć na niego przynajmniej jeden z obowiązków wymienionych w art. 72 § 1 k.k. Niezamieszczenie w wyroku stosownego w tym zakresie rozstrzygnięcia stanowi rażące naruszenie prawa, mające istotny wpływ na treść wyroku. W celu naprawienia zaistniałego uchybienia należało postąpić zgodnie z wnioskiem kasacji, tj. uchylić zaskarżony wyrok w części, w jakiej nie zawiera orzeczenia przewidzianego w art. 72 § 1 k.k. (wydanie tego rodzaju orzeczenia kasatoryjnego jest możliwe w świetle art. 425 § 2 zd. drugie k.p.k.) i sprawę w tym zakresie przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Ś., który wyda brakujące orzeczenie, nakładając na skazanego stosowny obowiązek, względnie obowiązki.