Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym ze skargi Gminy o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku z dnia 2021-12-30.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.520.2021
Data sprawy:
2021-12-30
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym ze skargi Gminy o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

Działając na podstawie art. 14 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich („ustawa o RPO”), w związku z art. 60 § 1 w związku z art. 7 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego („k.p.c.”), Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu o sygnaturze toczącym się w Sądzie Rejonowym ze skargi Gminy o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po J. S. i wniósł o jej odrzucenie.

Ewentualnie, na wypadek nieuwzględnienia powyższego wniosku, RPO wniósł zaś o: - oddalenie skargi Gminy o wznowienie postępowania oraz - dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zalegających w aktach sprawy: a) wniosku Spółki z dnia 19 października 2018 r. (data wniesienia do Sądu) o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym J. S. oraz b) postanowienia Sądu Rejonowego w Ż. z dnia 15 września 2020 r. wydanego na okoliczność wykazania, że orzeczenie z dnia 17 stycznia 2018 r. zapadłe w postępowaniu nie zostało wydane w warunkach powagi rzeczy osądzonej, ponieważ postępowanie w tym samym przedmiocie zostało wszczęte i zakończyło się dopiero po jego uprawomocnieniu się.