Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie braku dostrzeżenia przez Sąd odwoławczy zaistnienia bezwzględnej przesłanki odwoławczej z dnia 2022-01-04.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1257.2021
Data sprawy:
2022-01-04
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie braku dostrzeżenia przez Sąd odwoławczy zaistnienia bezwzględnej przesłanki odwoławczej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G. z dnia 19 maja 2021 r., zmieniającego postanowienie Sądu Rejonowego w T. z dnia 22 marca 2021 r.

Na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. RPO zaskarżył powyższe postanowienie w całości, na korzyść podejrzanego N. D. Na podstawie art. 523 § 1 k.p.k. orzeczeniu temu zarzucił rażące naruszenie art. 433 par. 1 k.p.k. w zw. z art. 439 par. 1 pkt 11 k.p.k., poprzez brak wyjścia poza podniesione w zażaleniu obrońcy podejrzanego zarzuty i zmianę zaskarżonego orzeczenia jedynie w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia obrońcy za obronę udzieloną z urzędu mimo, że wydane ono zostało pod nieobecność podejrzanego, którego obecność była, zgodnie z treścią art. 354 pkt 2 k.p.k., obowiązkowa, co stanowiło bezwzględną przesłankę odwoławczą.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia Sądu Okręgowego w G. i utrzymanego nim w mocy postanowienia Sądu Rejonowego w T. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu pierwszoinstancyjnym.

 


Data odpowiedzi:
2022-02-22
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (postanowienie z 22 lutego 2022 r., sygn. akt V KK 10/22).
Sąd Najwyższy orzekł, iż kasacja jest oczywiście zasadna w stopniu wymaganym przez art. 525 § 5 k.p.k. Bezsprzecznie w niniejszej sprawie, w toku postępowania przed Sądem I instancji doszło do zaistnienia bezwzględnej przesłanki odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k., trafnie opisanej w zarzucie Rzecznika. Sąd Rejonowy rozpoznał bowiem sprawę podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa. Mając na uwadze powyższe, zaskarżone postanowienie należało uchylić podobnie jak utrzymane nim w tym zakresie orzeczenie Sądu Rejonowego w T. i sprawę przekazać temu ostatniemu Sądowi do ponownego rozpoznania.