Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpał znamion tego wykroczenia z dnia 2022-01-10.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.656.2021
Data sprawy:
2022-01-10
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpał znamion tego wykroczenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 24 sierpnia 2021 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S. z dnia 22 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 110 § 1 k.p.w. RPO zaskarżył powyższe orzeczenie w całości, na korzyść ukaranego M. D. Powołując się na przepis art. 111 k.p.w. wyrokowi temu zarzucił rażące i mające wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego, tj. art. 54 k.w. w zw. z § 24 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany M. D. nie wyczerpał znamion tego wykroczenia.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Rejonowego w S. z dnia 22 lutego 2021 r. i uniewinnienie obwinionego M. D. od popełnienia przypisanego mu wykroczenia.

 


Data odpowiedzi:
2022-01-10
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 20 kwietnia 2022 r., sygn. akt V KK 9/22).
Sąd Najwyższy orzekł, iż zachowanie obwinionego, polegające na niezastosowaniu się do obowiązku zakrywania ust i nosa w dniu 17 sierpnia 2020 r., nie wypełniło ówcześnie znamion wykroczenia z art. 54 k.w., jak i żadnego innego czynu zabronionego. Sąd II instancji podzielając zapatrywania prawne Sądu meriti spowodował, że naruszenie prawa materialnego, do jakiego doszło w tej sprawie, przeniknęło do orzeczenia Sądu Okręgowego w Ł. Wskazane w zarzucie kasacyjnym rażące naruszenie prawa karnego materialnego, miało istotny wpływ na treść zaskarżonego wyroku. Dlatego uzasadniony był wniosek o uchylenie wyroku w całości oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Rejonowego w S. i uniewinnienie obwinionego.