Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelację obrońcy, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe rozstrzygnięcie Sądu I instancji z dnia 2022-01-14.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.782.2021
Data sprawy:
2022-01-14
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelację obrońcy, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe rozstrzygnięcie Sądu I instancji.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 15 września 2021 r., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w R. M. z dnia 24 października 2019 r.

Na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. RPO zaskarżył powyższy wyrok w części, dotyczącej nałożenia na oskarżonego - na podstawie art. 72 § 2 k.k. - obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę wskazanej przez Sąd kwoty na rzecz pokrzywdzonego K. D. - na korzyść H. P. Powołując się na treść art. 523 § 1 k.p.k., art. 458 k.p.k. w zw. z art. 518 k.p.k. wyrokowi temu Rzecznik zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, tj. art. 433 § 1 k.p.k. w zw. z art. 440 k.p.k. polegające na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelację obrońcy, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe rozstrzygnięcie Sądu I instancji, które zapadło z obrazą art. 415 § 1 zd. 2 k.p.k., polegającą na orzeczeniu obowiązku naprawienia szkody przez oskarżonego w sytuacji, gdy o roszczeniu wynikającym z popełnienia przestępstwa, wskazanym w pkt V wyroku Sądu I instancji prawomocnie orzeczono w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik wniósł zatem o: 1) dopuszczenie dowodu z dokumentów z akt sprawy Sądu Rejonowego w S., tj. nakazu zapłaty z dnia 18 sierpnia 2017 r., z pozwu K. D. przeciwko H. P.; 2) uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w Ł. oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Rejonowego w R. M., w części dotyczącej zobowiązania skazanego do naprawienia szkody.