Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów postępowania, polegającego na rozpoznaniu na posiedzeniu wniosku o umorzenie postępowania karnego przeciwko oskarżonemu oraz zastosowanie w stosunku do niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym w warunkach internacji z dnia 2022-01-18.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.788.2021
Data sprawy:
2022-01-18
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów postępowania, polegającego na rozpoznaniu na posiedzeniu wniosku o umorzenie postępowania karnego przeciwko oskarżonemu oraz zastosowanie w stosunku do niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym w warunkach internacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w W. z dnia 11 października 2017 r. Na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. zaskarżył powyższe postanowienie w całości na korzyść P. K.

Na podstawie art. 523 § 1 k.p.k. orzeczeniu temu RPO zarzucił rażące naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 354 pkt 2 k.p.k., polegające na rozpoznaniu na posiedzeniu wniosku prokuratora o umorzenie postępowania karnego przeciwko P. K. oraz zastosowanie w stosunku do niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym w warunkach internacji, pod nieobecność P. K., w sytuacji gdy jego obecność na tym posiedzeniu była obowiązkowa, a jednocześnie brak było przeciwskazań do jego udziału w tym posiedzeniu, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą, określoną w art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w W. do ponownego rozpoznania.