Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Stowarzyszenia na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu z dnia 2022-01-17.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-01-17
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Stowarzyszenia na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Działając w oparciu o art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz art. 8 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako "p.p.s.a."), Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu ze skargi Stowarzyszenia na uchwałę nr 115/20 Sejmiku Województwa z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

RPO wniósł o rozpoznanie ww. skargi jako dopuszczalnej na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 p.p.s.a. w zw. z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (jako "TUE") oraz art. 19 ust. 1 TUE i art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w zw. z art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dalej jako "dyrektywa CAFE").

 


Data odpowiedzi:
2022-01-28
Opis odpowiedzi:
Skarga odrzucona (postanowienie z 28 stycznia 2022 r., sygn. akt IV SA/Wa 1588/21).
Wojewódzki Sąd Administracyjny zauważył, że skarga podlegała odrzuceniu jako wniesiona przez nieuprawniony podmiot. Prawo do wniesienia takiej skargi przysługuje bowiem podmiotowi, który wykaże naruszenie przez zaskarżoną uchwałę własnego interesu prawnego lub uprawnienia, a zatem gdy zaskarżona uchwała godzi bezpośrednio w sferę prawną podmiotu przez wywołanie negatywnych następstw prawnych. W rozpatrywanej sprawie takiego dowodu naruszenia prawa, mającego bezpośredni wpływ na indywidualną sytuacją prawną, skarżąca skutecznie nie wykazała. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie stwierdził także potrzeby zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Brak jest bowiem podstaw do takiej interpretacji art. 23 ust. 1 dyrektywy CAFE, która prowadziłaby do wykładni contra legem art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.