Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie alarmującej liczby zgonów z powodu COVID-19 w Polsce z dnia 2022-01-17.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.38.2022
Data sprawy:
2022-01-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie alarmującej liczby zgonów z powodu COVID-19 w Polsce.

W ostatnim czasie doszło do krytycznej sytuacji, w której oficjalna liczba zmarłych z powodu COVID-19 przekroczyła 100 tysięcy. Z przekazanych Rzecznikowi Praw Obywatelskich informacji wynika, że w obecnej fali pandemii w Polsce jest kilka razy więcej zgonów niż w krajach zachodnich.

Dostępne analizy uwidoczniły, że powstały w Polsce problem zwiększonej umieralności na COVID-19 w porównaniu do innych krajów jest złożony oraz zakorzeniony w słabości i niewydolności systemu opieki zdrowotnej. Pandemia COVID-19 uwypukliła i pogłębiła bowiem wady, z którymi system ten zmaga się od lat. Niewątpliwie system ten, oprócz wymagań związanych z pandemią, musi mierzyć się nadto z nierozwiązanymi dotychczas i nawarstwiającymi się problemami, m.in. kadrowymi, niedofinansowania, zaopatrzeniem w sprzęt czy dostępnością świadczeń. Rodzi to obawy czy system opieki zdrowotnej jest w stanie sprostać aktualnej sytuacji, która obnażyła i jeszcze bardziej zaznaczyła obszary wymagające natychmiastowej naprawy. Budzi to niepokój o nasze wspólne bezpieczeństwo. Powyższe wątpliwości korelują z zaniepokojeniem społecznym w przestrzeni publicznej wskazującym na brak odważnych działań państwowych w walce z pandemią COVID-19.

W przekazanych Rzecznikowi doniesieniach zarysował się również problem śmiertelności pacjentów z COVID-19 leczonych na intensywnej terapii. Jak przedstawiają doniesienia medialne, niepokoić może liczba szpitali, w których śmiertelność chorych z COVID-19 leczonych na intensywnej terapii sięga niemal 100 proc. Występują również takie szpitale, w których śmiertelność jest poniżej 50 proc. Natomiast brak jest w tym zakresie oficjalnych informacji oraz danych.

Kolejną bolączką, która wyłoniła się z analizy ekspertów jest niejasność wytycznych postępowania i brak nadzoru w zakresie ich stosowania w diagnostyce i leczeniu COVID-19. Na stronie Ministerstwa Zdrowia widnieją liczne dokumenty wypracowane przez konsultantów krajowych oraz medyczne towarzystwa naukowe. Wytyczne są również ogłaszane przez Agencje Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i inne gremia naukowe. Jednocześnie wraz z dużą liczbą dokumentów brak jest jasności co do aktualnie obowiązujących wytycznych. Ponadto brak również mechanizmów monitorowania i nadzoru nad ich stosowaniem przez poszczególne szpitale.

W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w podnoszonej sprawie, w szczególności o wskazanie, czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi, bądź planuje prowadzić oficjalnie dostępny rejestr, który pokazywałyby efekty leczenia w odniesieniu do całej medycyny, w tym intensywnej terapii z wyszczególnieniem śmiertelności chorych z COVID-19 leczonych na intensywnej terapii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: