Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego, w oparciu o którą doszło do ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn z dnia 2022-01-20.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.642.2021
Data sprawy:
2022-01-20
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego, w oparciu o którą doszło do ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 8 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako: "ppsa"), art. 3 § 2 pkt 1 ppsa, art. 50 § 1 ppsa, 52 § 1 ppsa, art. 53 § 3 ppsa, 54 § 1 ppsa w związku z art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzecznik wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (dalej: "DIAS") z dnia 23 sierpnia 2021 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego (dalej: "NUS") z dnia 19 maja 2021 r., w oparciu o którą doszło do ustalenia Pani M. A. (dalej: "Skarżąca") zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn w wysokości 17.897,00 zł. Ww. decyzja DIAS została doręczona opiekunowi prawnemu Skarżącej, (z uwagi na to, że Skarżąca jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną) w dniu 26 sierpnia 2021 r.

Zaskarżonej decyzji DIAS RPO zarzucił: 1) naruszenie przepisu prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 4a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej jako: "upsid") poprzez błędne przyjęcie, że doszło do uchybienia 6-miesięcznego terminu na zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, warunkującego możliwość skorzystania ze zwolnienia dla tzw. osób najbliższych, podczas gdy w omawianej sprawie należy przyjąć, że Skarżąca dowiedziała się o nabyciu spadku dopiero z chwilą ustanowienia opiekuna prawnego w osobie Pana J. D., tj. z dniem 1 grudnia 2020 r., a więc w dacie uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w W. z dnia 23 listopada 2020 r. o ustanowieniu opieki nad Skarżącą; 2) naruszenie przepisów postępowania, mających istotny wpływ na wynik sprawy, art. 120 ustawy - Ordynacja podatkowa, tj. zasady legalizmu, art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, tj. zasady prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, art. 124 Ordynacji podatkowej, tj. zasady wyjaśniania / przekonywania w zw. z art. 235 Ordynacji podatkowej poprzez utrzymanie w mocy decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w odniesieniu do osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie w sytuacji, w której były podstawy do uznania, że doszło do spełnienia warunków koniecznych do uzyskania przez Skarżącą zwolnienia podatkowego dla tzw. osób najbliższych, co w konsekwencji wzbudza istotne wątpliwości w kontekście konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, a także zasady sprawiedliwości społecznej, zawartej w art. 2 Konstytucji.

Wskazując na powyższe, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ppsa w zw. z art. 135 ppsa Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji DIAS w całości, a także poprzedzającej ją decyzji NUS.