Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia z dnia 2022-01-24.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.9.2022
Data sprawy:
2022-01-24
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W. z dnia 27 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 110 § 1 k.p.w. RPO zaskarżył powyższe orzeczenie w całości na korzyść ukaranego Ł. Ch. Powołując się na art. 111 k.p.w. wyrokowi temu zarzucił: rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego, tj. art. 54 k.w. w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany Ł. Ch. nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

Rzecznik wniósł zatem o uchylenie zaskarżonego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W. z dnia 27 listopada 2020 r. w całości i uniewinnienie obwinionego Ł. Ch. od popełnienia przypisanego mu wykroczenia.

 


Data odpowiedzi:
2022-02-23
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 23 lutego 2022 r., sygn. akt V KK 34/22).
Sąd Najwyższy wskazał, iż obwiniony dopuścił się czynu w dniu 8 maja 2020 r., a zatem wówczas, gdy jego zachowanie regulowała ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi w jej poprzednim brzmieniu. W realiach niniejszej sprawy nie wykazano zaś, by obwiniony był osobą chorą bądź nawet podejrzewaną o zachorowanie. Także i z tego względu nie można przyjąć, by obwiniony dopuścił się czynu opisanego w art. 54 k.w. Brak było bowiem w systemie prawnym adekwatnego zakazu uzasadniającego wymierzenie obwinionemu sankcji karnej. Z powyższego wynikała konieczność uwzględnienia kasacji jako oczywiście zasadnej, uchylenia zaskarżonego wyroku i uniewinnienia obwinionego od popełnienia zarzucanego mu wykroczenia.