Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa karnego materialnego, tj. zastosowania przepisów k.k. w odniesieniu do czynu zabronionego niebędącego przestępstwem, lecz wyczerpującego jedynie znamiona wykroczenia z dnia 2022-01-25.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1232.2021
Data sprawy:
2022-01-25
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa karnego materialnego, tj. zastosowania przepisów k.k. w odniesieniu do czynu zabronionego niebędącego przestępstwem, lecz wyczerpującego jedynie znamiona wykroczenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B. z dnia 24 maja 2019 r.

Na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. RPO zaskarżył powyższe orzeczenie w części dotyczącej R. G. na jego korzyść. Powołując się na art. 523 § 1 k.p.k. wyrokowi temu zarzucił rażące i mające istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia naruszenie prawa karnego materialnego, tj. art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., polegające na zastosowaniu tych przepisów w odniesieniu do pomocnictwa w zbyciu przedmiotu pochodzącego z kradzieży o wartości 200 zł, a więc czynu zabronionego niebędącego przestępstwem, lecz wyczerpującego jedynie znamiona wykroczenia z art. 122 § 1 kodeksu wykroczeń.

Rzecznik wniósł o uchylenie powyższego wyroku w zaskarżonej części i umorzenie postępowania, na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. w zw. z art. 45 § 1 k.w., wobec R. G., z powodu przedawnienia orzekania.

 


Data odpowiedzi:
2022-03-11
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 11 marca 2022 r., sygn. akt II KK 34/22).
Sąd Najwyższy orzekł, iż kasacja okazała się oczywiście zasadna, co umożliwiło jej rozpoznanie na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k. Zarówno w dacie popełnienia przez R. G. czynu, w dacie orzekania Sądu I instancji, jak również w dacie rozpoznania kasacji czyn ten winien być kwalifikowany jako wykroczenie, a nie jako przestępstwo. Wskazane uchybienie miało oczywisty wpływ na treść wyroku, w szczególności na zakres możliwej do poniesienia odpowiedzialności. Konieczne było uchylenie zaskarżonego wyroku jako wydanego z rażącym naruszeniem przepisów wskazanych w zarzucie kasacji. Jednocześnie konieczne było także umorzenie postępowania prowadzonego wobec R. G. na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.s.w. w zw. z art. 45 § 1 k.w., z uwagi na przedawnienie karalności wykroczenia przypisanego w uchylonym wyroku.