Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na korzyść skazanej od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 2022-01-25.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.304.2021
Data sprawy:
2022-01-25
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na korzyść skazanej od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 7 lutego 2018 r., zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w L. z dnia 9 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. RPO zaskarżył powyższe orzeczenie na korzyść skazanej A. O., w zakresie utrzymującym w mocy wyrok Sądu I instancji co do czynu z pkt. III, którym uznano skazaną za winną popełnienia przestępstwa z art. 77 pkt 2 i art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Powołując się na przepis art. 523 § 1 k.p.k. wyrokowi temu Rzecznik zarzucił rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie przepisów prawa procesowego, a mianowicie art. 433 § 1 k.p.k. w zw. z art. 440 k.p.k., polegające na zaniechaniu należytego skontrolowania, poza granicami zaskarżenia, prawidłowości przypisania skazanej odpowiedzialności za czyn z pkt III wyroku Sądu I instancji, co w konsekwencji doprowadziło do utrzymania go w mocy, pomimo tego, że obarczony był on w tym zakresie rażącym naruszeniem art. 7 k.p.k. i 410 k.p.k., polegającym na braku analizy całokształtu ujawnionych okoliczności i prawidłowej oceny dowodów z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, w kontekście pełnienia przez oskarżoną funkcji prezesa zarządu w spółce i możliwości przypisania jej odpowiedzialności za czyny z art. 77 pkt 2 i art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

Rzecznik wniósł zatem o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi Apelacyjnemu w W. do ponownego rozpoznania.