Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia z dnia 2022-01-28.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.8.2022
Data sprawy:
2022-01-28
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W. z dnia 29 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 110 § 1 k.p.w. RPO zaskarżył powyższe orzeczenie w całości na korzyść ukaranego E. R.

Powołując się na art. 111 k.p.w. wyrokowi temu Rzecznik zarzucił: rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego, tj. art. 54 k.w. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany E. R. nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

RPO wniósł zatem o uchylenie zaskarżonego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W. z dnia 29 czerwca 2020 r. w całości i uniewinnienie obwinionego E. R. od popełnienia przypisanego mu wykroczenia.

 


Data odpowiedzi:
2022-05-18
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 18 maja 2022 r., sygn. akt V KK 42/22).
Sąd Najwyższy orzekł, iż kasacja okazała się zasadna w stopniu oczywistym. Przepis art. 54 k.w. ma charakter przepisu blankietowego, a odesłanie w nim zawarte obejmuje „przepisy porządkowe”. Dotyczyć one mogą jedynie sytuacji, w których naruszany jest szeroko pojęty porządek czy spokój publiczny i mają one temu właśnie zapobiegać. Nie można traktować tego wykroczenia jako generalnej podstawy do penalizowania braku stosowania się do jakichkolwiek przepisów wydawanych na podstawie ustawy, a obejmujących inne niż owo zapewnienie porządku publicznego celów. Jak słusznie zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich ów opisany w rozporządzeniu sposób poruszania nie przybrał normatywnej formuły zakazu ze wskazaniem jego naruszenia. Wobec powyższego, argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich uznać należy za zasadne i przesądzające o konieczności uchylenia zaskarżonego wyroku oraz uniewinnieniu E. R.