Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichŻądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemce oraz jej małoletniemu synowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2022-02-02.

Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.16.2020
Data sprawy:
2022-02-02
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemce oraz jej małoletniemu synowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 28 kwietnia 2017 r., po wszczęciu z urzędu i przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Komendant Placówki Straży Granicznej w B. decyzją orzekł o zobowiązaniu S.P. oraz jej małoletniego dziecka E.P., do powrotu do kraju pochodzenia oraz o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy od dnia wydania decyzji. W związku z postępowaniami odwoławczymi, pomiędzy wydaniem tej decyzji, a uzyskaniem przez nią waloru ostateczności upłynęły 3 lata.

Z informacji dostępnych Rzecznikowi wynika, że są dowody na zaistnienie nowych okoliczności, które mogą powodować konieczność wyrażenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Wśród tych okoliczności należy wskazać: stan rozwoju psychofizycznego małoletniego E.P., który praktycznie całe dotychczasowe życie spędził w Polsce i tutaj uczęszcza do przedszkola; zmianę sytuacji rodzinnej S.P. - tj. utratę kontaktu z mężem przebywającym na Ukrainie, a także legalny pobyt na terytorium RP jej matki i wobec tego brak jakichkolwiek więzi rodzinnych na Ukrainie; obecny stan zdrowia psychicznego S.P., który może ulec znacznemu pogorszeniu w wypadku wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

W obecnej sytuacji przepisy powszechnie obowiązującego prawa umożliwiają, a wręcz wprowadzają obowiązek wzięcia pod uwagę okoliczności, które wyszły na jaw po wydaniu ostatecznej decyzji o zobowiązaniu do powrotu, i dokonania oceny, czy okoliczności te powodują konieczność wyrażenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Mając powyższe na uwadze, Rzecznik wniósł o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt na terenie RP ze względów humanitarnych.

 


Data odpowiedzi:
2022-07-01
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (decyzja z 1 lipca 2022 r., nr 04-128/2/D-ZPH/2022).
Komendant Straży Granicznej w B. P. udzielił zgody na pobyt ze względów humanitarnych obywatelce Ukrainy, Pani S. P. oraz jej małoletniemu synowi E. P. Komendant placówki uznał, że powrót do kraju pochodzenia zarówno obywatelki Ukrainy S. P., jak również jej syna naruszałby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W toku postępowania ustalono nadto, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki negatywne określone w art. 349 ustawy o cudzoziemcach do wydania decyzji o udzieleniu obywatelce Ukrainy S.P. oraz jej małoletniemu dziecku zgody na pobyt ze względów humanitarnych.