Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichŻądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemce oraz jej małoletniemu synowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2022-02-02.

Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.16.2020
Data sprawy:
2022-02-02
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemce oraz jej małoletniemu synowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 28 kwietnia 2017 r., po wszczęciu z urzędu i przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Komendant Placówki Straży Granicznej w B. decyzją orzekł o zobowiązaniu S.P. oraz jej małoletniego dziecka E.P., do powrotu do kraju pochodzenia oraz o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy od dnia wydania decyzji. W związku z postępowaniami odwoławczymi, pomiędzy wydaniem tej decyzji, a uzyskaniem przez nią waloru ostateczności upłynęły 3 lata.

Z informacji dostępnych Rzecznikowi wynika, że są dowody na zaistnienie nowych okoliczności, które mogą powodować konieczność wyrażenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Wśród tych okoliczności należy wskazać: stan rozwoju psychofizycznego małoletniego E.P., który praktycznie całe dotychczasowe życie spędził w Polsce i tutaj uczęszcza do przedszkola; zmianę sytuacji rodzinnej S.P. - tj. utratę kontaktu z mężem przebywającym na Ukrainie, a także legalny pobyt na terytorium RP jej matki i wobec tego brak jakichkolwiek więzi rodzinnych na Ukrainie; obecny stan zdrowia psychicznego S.P., który może ulec znacznemu pogorszeniu w wypadku wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

W obecnej sytuacji przepisy powszechnie obowiązującego prawa umożliwiają, a wręcz wprowadzają obowiązek wzięcia pod uwagę okoliczności, które wyszły na jaw po wydaniu ostatecznej decyzji o zobowiązaniu do powrotu, i dokonania oceny, czy okoliczności te powodują konieczność wyrażenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Mając powyższe na uwadze, Rzecznik wniósł o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt na terenie RP ze względów humanitarnych.