Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego z dnia 2022-02-03.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.81.2021
Data sprawy:
2022-02-03
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz art. 8 § 1 i art. 50 § 1 w zw. z art. 3 § 2 pkt 3 i w zw. z art. 52 § 1 in fine ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako „p.p.s.a.”), Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości ostateczne postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. M. z 22 listopada 2021 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z 19 grudnia 2013 r.

Zaskarżonemu postanowieniu RPO zarzucił, że zostało wydane z rażącym naruszeniem art. 153 p.p.s.a. i wniósł o stwierdzenie jego nieważności. Jednocześnie Rzecznik wniósł o rozpoznanie niniejszej skargi w trybie uproszczonym wobec kumulatywnego spełnienia przesłanek z art. 119 pkt 1 i 3 p.p.s.a.

RPO podkreślił, że ponad 10-letni okres niewyegzekwowania ostatecznie orzeczonego obowiązku uznaje za nieakceptowalny w demokratycznym państwie prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Przez wzgląd na prawa zainteresowanych osób (narażonych na uciążliwości wynikające z funkcjonowania klubu nocnego), których nie mogli samodzielnie bronić (art. 59 § 5 u.p.e.a.), postanowił zaskarżyć wydane w sprawie, a oczywiście wadliwe postanowienie umarzające prowadzoną egzekucję.

RPO wskazał przy tym, że ograniczenie kręgu podmiotów dysponujących prawem do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (przywołany wyżej art. 59 § 5 u.p.e.a.), nie wyklucza możliwości skorzystania przez Rzecznika z uprawnienia przewidzianego w art. 50 § 1 i art. 52 § 1 in fine p.p.s.a., tj. uprawnienia do zakwestionowania przed sądem administracyjnym każdego podlegającego kontroli sądowej orzeczenia administracyjnego, bez konieczności wyczerpania przysługujących w procedurze administracyjnej środków zaskarżenia5 . Z uwagi na wydanie kwestionowanego postanowienia 22 listopada 2021 r., dochowanie wymaganego prawem terminu do wniesienia niniejszej skargi jest niewątpliwe.

 


Data odpowiedzi:
2022-05-17
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z 17 maja 2022 r., sygn. akt VII SA/Wa 392/22).
WSA uznał, że zaskarżone postanowienie narusza prawo, a skarga zasługuje na uwzględnienie. Sąd podzielił zarzut skargi wniesionej przez Rzecznika Prawa Obywatelskich, co do oparcia zaskarżonego postanowienia na całkowicie nietrafnej podstawie prawnej. Stosując się do zaprezentowanej oceny prawnej, przy ponownym rozpoznaniu przedmiotowej sprawy rzeczą organu egzekucyjnego będzie podjęcie rzetelnych działań w celu ustalenia, czy decyzja PINB dla Miasta z dnia 18 czerwca 2010 r. została wykonana w sposób trwały. Ewentualnie organ zobowiązany będzie podjąć odpowiednie czynności egzekucyjne, których skutkiem powinno być zaprzestanie działalności klubu nocnego w zakresie działalności muzycznej, a więc zgodnie z nakazem „przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania lokalu użytkowego przebudowanego dla potrzeb działalności muzycznej - nocnego klubu muzycznego w W.”.