Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie braku regulacji umożliwiającej pracodawcom przeprowadzanie samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu z dnia 2022-02-08.

Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7044.65.2020
Data sprawy:
2022-02-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie braku regulacji umożliwiającej pracodawcom przeprowadzanie samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu.

W zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje stan prac nad regulacją umożliwiającą pracodawcom przeprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków.

W odpowiedzi na uprzednie wystąpienie Rzecznika z 2020 r., ówczesne Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowało pismo, w którym zapewniono o zakończeniu w możliwie najbliższym terminie prowadzonych wówczas roboczych prac nad stosowną regulacją dotyczącą wskazanych kontroli pracowników. Poinformowano także o trwających wewnątrz resortu pracach, które miały poprzedzać mającą się odbyć oficjalnym procedurę legislacyjną.

Następnie, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy ówczesnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii udzieliła Rzecznikowi informacji w przedmiocie dalszych działań po włączeniu wskazanego projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pod nazwą "ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi". Po uzgodnieniach wewnątrzresortowych, o których była mowa w przedmiotowych piśmie, projekt był procedowany pod numerem UD211 i skierowano go ostatecznie, celem uzgodnienia m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak wskazano w piśmie Sekretarz Stanu ówczesnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii planowanym terminem przyjęcia projektu był II kwartał 2021 r.

W związku z licznymi skargami dotyczącymi zasad przeprowadzania badań przez pracodawcę prewencyjnego sprawdzania pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu Rzecznik zwrócił się do Minister z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących aktualnego etapu procesu legislacyjnego ustawy i przewidywanym okresie jego zakończenia i skierowania projektu ustawy do Sejmu RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2022-02-24
Opis odpowiedzi:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej w piśmie z 24 lutego 2022 r. wyjaśniła, że projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UD211) został połączony do wspólnego procedowania z projektem ustawy o tożsamym tytule, wpisanym do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD210 (nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej). Połączenie to nastąpiło na skutek uwagi Rządowego Centrum Legislacji zgłoszonej na końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych i wynikało z konieczności ograniczenia liczby nowelizacji Kodeksu pracy, nie prowadziło natomiast do merytorycznej zmiany projektowanych regulacji w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Minister zapewniła, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej traktuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw priorytetowo i podejmuje działania, celem jak najszybszego przyjęcia go przez Radę Ministrów. Niemniej jednak materia tego projektu obejmuje sprawy pozostające w zakresie właściwości różnych resortów (np. uprawnienia policji, badania laboratoryjne, umowy cywilnoprawne), stąd w toku prac nad ww. projektem konieczne było szczegółowe i czasochłonne uzgadnianie pojawiających się rozbieżności i wątpliwości.