Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nieprawidłowym zawiadomieniu oskarżycielki posiłkowej oraz jej pełnomocnika o terminie rozprawy odwoławczej, co skutkowało niezawinioną ich nieobecnością podczas przeprowadzenia tej czynności procesowej z dnia 2022-02-08.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.711.2021
Data sprawy:
2022-02-08
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nieprawidłowym zawiadomieniu oskarżycielki posiłkowej oraz jej pełnomocnika o terminie rozprawy odwoławczej, co skutkowało niezawinioną ich nieobecnością podczas przeprowadzenia tej czynności procesowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Z. G. z dnia 23 kwietnia 2021 r., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w N. S. z dnia 30 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. RPO zaskarżył powyższe orzeczenie w całości na niekorzyść E. W. Powołując się na art. 523 § 1 k.p.k. wyrokowi temu zarzucił rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, tj. art. 117 § 1 k.p.k., art. 450 § 3 k.p.k. oraz art. 453 § 2 i 3 k.p.k., polegające na nieprawidłowym zawiadomieniu oskarżycielki posiłkowej oraz jej pełnomocnika o terminie rozprawy odwoławczej, co skutkowało niezawinioną ich nieobecnością podczas przeprowadzenia tej czynności procesowej i z tym związaną niemożliwością złożenia oświadczeń i wniosków na rozprawie oraz przedstawienia argumentacji w ramach głosów stron.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Z. G. do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

 


Data odpowiedzi:
2022-03-10
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 10 marca 2022 r., sygn. akt I KK 50/22).
Sąd Najwyższy wskazał, iż kasacja jest oczywiście zasadna w rozumieniu art. 535 § 5 k.p.k. Należy podzielić stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, że w postępowaniu apelacyjnym prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Z.G., doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego, wskazanych w kasacji, które miało istotny wpływ na treść orzeczenia, a to wskutek zaistniałej wadliwości co do podania czasu rozpoczęcia rozprawy apelacyjnej, wyznaczonej na dzień 23 kwietnia 2021 r., spowodowanej błędem w treści zawiadomień o terminie rozprawy odwoławczej przesłanych stronom, co w realiach tej sprawy doprowadziło do niezawinionej nieobecności na rozprawie apelacyjnej oskarżycielki posiłkowej S. H. i jej pełnomocnika oraz z tym związanej niemożności złożenia przez nich oświadczeń i wniosków, a także przedstawienia argumentacji w ramach głosów stron. Jak trafnie wskazano w kasacji, obecność stron postępowania oraz ich przedstawicieli procesowych na rozprawie apelacyjnej ma na celu zapewnienie warunków do realnego wykorzystania przysługujących im uprawnień, w tym zwłaszcza tych wynikających z art. 453 § 2 i 3 k.p.k.