Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o rozwód z dnia 2022-02-09.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.510.54.2020
Data sprawy:
2022-02-09
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o rozwód.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę nadzwyczajną, zaskarżając wyrok Sądu Apelacyjnego w Rz. z 2 czerwca 2020 r. w sprawie z powództwa W. K. przeciwko A. K. o rozwód w części, tj. co do punktu II i III, i wniósł: - o uchylenie zaskarżonego wyroku w punkcie II i III; oraz - o przekazanie sprawy w zaskarżonej części do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Rz.

Na podstawie art. 89 § 1 pkt 2 i pkt 1 USN zaskarżonemu postanowieniu Rzecznik zarzucił: 1) rażące naruszenie prawa, tj. art. 374 Kodeksu postępowania cywilnego, poprzez jego niezastosowanie, wyrażające się w rozpoznaniu sprawy przez Sąd Apelacyjny w Rz. 2 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym, pomimo znajdującego się w aktach sprawy wniosku o rozpoznanie apelacji na rozprawie (w apelacji pozwanej z 4 grudnia 2019, karta 128), a tym samym pozbawienie pozwanej możności działania w sprawie; ewentualnie 2) rażące naruszenie prawa, tj. art. 15zzs1 pkt 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15zzs1 wprowadzony do tej ustawy ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), obowiązującego w dacie 2 czerwca 2020 r., poprzez jego niezastosowanie i przeprowadzenie tego dnia posiedzenia niejawnego, pomimo niezawiadomienia stron o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne i wskutek tego pozbawienie stron możliwości złożenia sprzeciwu od zarządzenia przewodniczącego o przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego; przez co doszło do 3) naruszenia zasad lub wolności i prawa człowieka i obywatela określonych w Konstytucji, tj. zasady demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, zawartej w art. 2 Konstytucji oraz prawa do sądu, zawartego w art. 45 Konstytucji.