Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia z dnia 2022-02-14.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.172.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W. z dnia 13 maja 2020 r. Na podstawie art. 110 § 1 k.p.w. zaskarżył powyższe orzeczenie w całości na korzyść ukaranego R. J.

Powołując się na przepis art. 111 k.p.w. wyrokowi temu Rzecznik zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego, to jest art. 116 § 1 k.w., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

RPO wniósł zatem o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w W. i uniewinnienie R. J. od popełnienia przypisanego mu wykroczenia.

 


Data odpowiedzi:
2022-02-14
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 18 marca 2022 r., sygn. akt V KK 72/22).
Sąd Najwyższy wskazał, iż w rozpatrywanej sprawie nie tylko nie było podstaw do przypisania R. J. wykroczenia z art. 116 § 1 k.w., ale naruszony przez niego obowiązek poddania się kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy wynikający z nadmienionego wcześniej rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzony został bez upoważnienia ustawowego, z naruszeniem art. 92 ust. 1 Konstytucji. Wszystkie te okoliczności zadecydowały o uznaniu oczywistej zasadności kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich. Stąd koniecznym się stało uchylenie zaskarżonego nią nakazowego wyroku i uniewinnienie R. J. od popełnienia zarzucanego mu czynu.