Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia z dnia 2022-02-14.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.177.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W. z dnia 6 lipca 2020 r. Na podstawie art. 110 § 1 k.p.w. zaskarżył powyższe orzeczenie w całości na korzyść ukaranego R. S.

Na podstawie przepisu art. 111 k.p.w. wyrokowi temu Rzecznik zarzucił rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego, to jest art. 54 k.w., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany R. S. nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

Wobec powyższego RPO wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W. i uniewinnienie R. S. od popełnienia przypisanego mu wykroczenia.

 


Data odpowiedzi:
2022-02-14
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 16 marca 2022 r., sygn. akt V KK 75/22).
Sąd Najwyższy orzekł, iż trafnie Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że Sąd meriti błędnie zaaprobował opis czynu zawarty we wniosku o ukaranie, w którym - jako przepis dopełniający dyspozycję art. 54 k.w. - wskazano§ 18 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r., podczas gdy to w § 17 ust. 1 określono nakaz przemieszczania się z zachowaniem dystansu 2 metrów od siebie, a co było istotą zarzucanego obwinionemu czynu. Przede wszystkim jednak rację ma autor kasacji podnosząc, że żaden przepis ww. Rozporządzenia nie może dopełniać normy blankietowej wyrażonej w art. 54 k.w.