Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ograniczenia dostępu weteranom i weteranom poszkodowanym do obiektów sportowych z dnia 2022-02-16.

Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
VII.715.9.2021
Data sprawy:
2022-02-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ograniczenia dostępu weteranom i weteranom poszkodowanym do obiektów sportowych.

W toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających w sprawie dostępu dla weteranów działań wojennych poza granicami państwa do obiektów sportowych będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego, Rzecznik powziął wątpliwości co do skutecznych mechanizmów realizacji uprawnienia przyznanego na mocy art. 30a ust. 1 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

Po analizie informacji uzyskanych podczas postępowania wyjaśniającego w sprawie indywidualnej, Rzecznik uznał, że brak mechanizmów regulujących kwestie refinansowania kosztów stanowi główną przyczynę ograniczenia dostępu weteranom i weteranom poszkodowanym do obiektów sportowych zarządzanych w głównej mierze przez podmioty nastawione na zysk. Jak wynika z analizy wpływu regulacji na sektor finansów publicznych zawartych w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw, regulacje związane z wprowadzeniem bezpłatnego wstępu na obiekty sportowe będą wiązały się z uszczerbkiem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości, który w ujęciu rocznym wyniesie 1.200.000 zł. (słownie: milion dwieście tysięcy złotych). Natomiast wskazane skutki finansowe spowodowane przyznaniem weteranom i weteranom poszkodowanym dodatkowych uprawnień zostaną pokryte z budżetu państwa w ramach limitu wydatków poszczególnych dysponentów części budżetowych zaplanowanych na dany rok, bez konieczności ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa.

W ocenie RPO brak regulacji ustawowych jednoznacznie regulujących powyższe kwestie powoduje szereg kontrowersji i zapytań zarówno ze strony osób uprawnionych, jak również zobowiązanych do umożliwienia weteranom i weteranom poszkodowanym realizacji uprawnień wynikających z art. 30a ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Należy również wskazać, że brak przejrzystych regulacji w tym zakresie może prowadzić do nierównego traktowania i dyskryminacji określonych grup użytkowników, w tym weteranów i weteranów poszkodowanych przez zarządców obiektów sportowych pozostających w zasobach jednostek samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze powyższe, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o rozważenie podjęcia stosownej inicjatywy ustawodawczej w celu przyjęcia rozwiązań prawnych wychodzącego naprzeciw opisanym wyżej problemom.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2022-03-29
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w piśmie z 29 marca 2022 r., w odniesieniu do podniesionej w piśmie Rzecznika kwestii celu ustawy weteranach działań poza granicami państwa, podkreślił, że nie reguluje ona szczegółów działalności samorządowych obiektów sportowych, a jej podstawowym celem jest wsparcie weteranów poszkodowanych w zakresie zabezpieczenia medycznego i materialnego oraz uhonorowanie weteranów. Określone w art. 30a ust. 1 ustawy uprawnienie do korzystania z samorządowych obiektów sportowych, ma charakter dodatkowy i nie należy do zasadniczych elementów wsparcia przewidzianych w ustawie. Nie zmienia to faktu, iż uprawnienie to jest realizowane, a zarządcy obiektów sportowych planując wykorzystanie infrastruktury mają obowiązek uwzględnić zarówno potrzeby regionu, jak i interes weteranów w ramach funduszu przydzielonego przez władze samorządu terytorialnego. Odnosząc się do kwestii inicjatywy legislacyjnej w przedmiotowym obszarze, Sekretarz Stanu poinformował, że obecnie nie przewiduje się prac nad nowelizacją ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, co nie wyklucza wprowadzenia zmian w ww. zakresie w przyszłości.