Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o wznowienie postępowania z dnia 2019-11-13.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.510.212.2019
Data sprawy:
2019-11-13
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania cywilnego (ŻPC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga o wznowienie postępowania.

Wobec pozwanych solidarnie małżonków w postępowaniu nakazowym wydany został prawomocny nakaz zapłaty na kwotę 11 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami procesu w kwocie 3 755 zł. Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym został oparty na roszczeniu z weksla in blanco oraz załączonej do niego deklaracji wekslowej. Pozwana złożyła zarzuty od nakazu zapłaty, które zostały odrzucone prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego ze względu na nieuiszczenie w terminie opłaty sądowej. W zarzutach pozwana podnosiła, że nie poręczała weksla wystawionego przez męża w związku z umową leasingową, a jej podpis na dokumentach został podrobiony.

Pozwana zawiadomiła Prokuraturę Okręgową o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na podrobieniu jej podpisu, jako poręczyciela, na wekslu in blanco oraz deklaracji wekslowej. W toku postępowania przeprowadzono badanie kryminalistyczne pisma ręcznego, dotyczące podpisów złożonych rzekomo przez pozwaną na wekslu i deklaracji wekslowej. We wnioskach opinii biegły Sądu Okręgowego stwierdził, że podpis widniejący na odwrocie weksla poniżej zapisu o treści "Poręczam i wyrażam zgodę" na wekslu oraz podpis widniejący w pozycjach "podpis poręczyciela" na kopiach deklaracji wekslowej nie zostały nakreślone przez pozwaną. Postępowanie jednak zostało umorzone postanowieniem wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

Rzecznik Praw Obywatelskich upatruje podstawy prawnej skargi w ziszczeniu się przesłanki, określonej w art. 403 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego tj. uzyskanie wyroku na podstawie dokumentu przerobionego lub podrobionego. Jednocześnie, w związku z brzmieniem art. 2781 k.p.c., sąd może dopuścić dowód z opinii sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. Należy bowiem wskazać, że zaskarżony nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym został oparty właśnie na podrobionych dokumentach. Okoliczność tę potwierdzają wskazane powyżej dokumenty zgromadzone w aktach postępowania przeprowadzonego przez Prokuraturę Rejonową. Rzecznik zauważył, że umorzenie postępowania wynikało z niemożności wykrycia sprawcy przestępstw podrobienia deklaracji wekslowej i weksla, natomiast sama okoliczność podrobienia podpisu poręczyciela w tym postępowaniu nie budziła wątpliwości ze względu na jednoznaczne wnioski płynące z opinii biegłego.

 


Data odpowiedzi:
2022-01-27
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (wyrok z 27 stycznia 2022 r., sygn. akt I C 31/21).
Sąd Rejonowy orzekł, iż skarga o wznowienie postępowania zasługiwała na uwzględnienie. Przeprowadzone w niniejszej sprawie postępowanie dowodowe wykazało, iż pozwana J. K. nie poręczyła za weksel, ani nie podpisała deklaracji wekslowej, na podstawie których to dokumentów powód uzyskał nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym. Wobec powyższego, Sąd - mając na uwadze treść art. 412 § 2 k.p.c, zgodnie z którym po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd stosownie do okoliczności bądź oddala skargi o wznowienie, bądź uwzględniając ją zmienia zaskarżone orzeczenie albo je uchyla i w razie potrzeby pozew odrzuca lub postępowanie umarza - uchylił w stosunku do pozwanej J. K. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Rejonowy w G. w dniu 3 stycznia 2017 r.