Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego KRRIT dotyczące przewlekłego postępowania w przedmiocie przedłużenia koncesji dla TVN S.A. na rozpowszechnianie programu TVN7 z dnia 2022-02-17.

Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
VII.564.9.2022
Data sprawy:
2022-02-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego KRRIT dotyczące przewlekłego postępowania w przedmiocie przedłużenia koncesji dla TVN S.A. na rozpowszechnianie programu TVN7.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski dotyczące przewlekłego postępowania przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji (dalej jako: KRRiT, Rada) w przedmiocie przedłużenia koncesji dla TVN S.A. na rozpowszechnianie programu TVN7 i dotychczasowego braku decyzji w tej mierze.

Zdaniem Rzecznika nie zasługuje na aprobatę pogląd dopuszczający odmowę udzielenia koncesji na kolejny okres z powołaniem na przesłankę rażącego naruszenia prawa w sytuacji, w której ten sam nadawca już korzysta z koncesji na rozpowszechnianie programu TVN7, jak i innych programów, zaś jego struktura własnościowa pozostaje od lat niezmienna. Ponadto owa struktura własnościowa konsekwentnie była aprobowana przez regulatora rynku radiofonii i telewizji, czego dowodem są wydawane w tym zakresie w przeszłości decyzje koncesyjne. W związku z tym, w świetle konstytucyjnej zasady zaufania do państwa i prawa podmiot ubiegający się o odnowienie koncesji ma prawo oczekiwać, że jeśli jego sytuacja prawna nie uległa zmianie i nie uległ zmianie obowiązujący w tym zakresie stan prawny, to jego wniosek zostanie potraktowany w sposób analogiczny jak w przeszłości. Wskazana zasada konstytucyjna zawiera bowiem w sobie gwarancje bezpieczeństwa prawnego. Bezpieczeństwo to zakłada przewidywalność działań organów państwa, a także umożliwia prognozowanie działań własnych. Bezpieczeństwo prawne, przewidywalność prawa oraz respektowanie przez państwo działań podejmowanych na podstawie obowiązującego prawa, stanowią zaś gwarancję ochrony podstawowych wolności lub praw, w tym wolności działalności gospodarczej, która stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej (art. 20 Konstytucji). Tym bardziej niezrozumiała i wątpliwa, w ocenie Rzecznika, byłaby decyzja o odmowie przedłużenia koncesji na rozpowszechnianie programu TVN7 w obliczu podjętej zaledwie kilka miesięcy temu decyzji o przedłużeniu koncesji na rozpowszechnianie programu TVN24.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy o rtv, podmiot ubiegający się o przedłużenie koncesji spełnia warunki dotyczące struktury własnościowej nadawców. Zgodnie z domniemaniem racjonalności ustawodawcy, nie było jego intencją ustanowienie wymogów względem struktury własnościowej spółki, od której nadawca jest zależny, a jedynie względem struktury własnościowej samego nadawcy. Właścicielem jest spółka zarejestrowana w Holandii, a więc wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co stanowi wypełnienie warunku zawartego w art. 35 ust. 3 ustawy o rtv. Dlatego też w tej sytuacji domniemywanie istnienia dalej idących wymogów dotyczących struktury własnościowej spółki, od której zależny jest sam nadawca, nie tylko nie da się pogodzić z zasadą in dubio pro libertate, ale też stanowi wykładnię contra legem.

Rzecznik zwrócił się więc do Przewodniczącego KRRIT z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w niniejszej sprawie, w szczególności o wskazanie ustawowych przesłanek, które są rozważane jako potencjalnie uzasadniające decyzję odmowną w przedmiocie przedłużenia koncesji na rozpowszechnianie programu TVN7.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2022-03-04
Opis odpowiedzi:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w piśmie z 4 marca 2022 r. poinformował, że w dniu 18 lutego 2022 r. KRRiT podjęła uchwałę Nr 28/2022 upoważniającą Przewodniczącego KRRiT do udzielenia spółce TVN S.A. koncesji na kolejny okres. Koncesja z dnia 22 lutego 2022 r. została doręczona stronie. Jednocześnie Przewodniczący wskazał, iż członkowie KRRiT są zgodni co do tego, że struktura właścicielska spółki TVN S.A. z pozaeuropejskim kapitałem większościowym pozostaje nadal poważnym i nierozwiązanym problemem. W ocenie Przewodniczącego KRRiT najlepszym rozwiązaniem zaistniałego problemu byłoby podjęcie stosownej interwencji przez ustawodawcę, który powinien usunąć nieścisłości z polskiego porządku prawnego i uregulować sytuację w taki sposób, by nie było prób obchodzenia przepisów polskiego prawa przez inwestorów zagranicznych w drodze tworzenia sztucznych wehikułów inwestycyjnych. Wszelkie próby obchodzenia polskich regulacji przez inwestorów zagranicznych nie zasługują na ochronę i w związku z tym należy docenić starania KRRiT, których efektem było przedłużenie, mimo wszystko, koncesji dla „TVN 24” i „TVN siedem”.