Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegające na bezzasadnym przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości z dnia 2022-02-25.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.134.2021
Data sprawy:
2022-02-25
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegające na bezzasadnym przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W. z dnia 19 lipca 2019 r. Na podstawie art. 110 § 1 k.p.w. zaskarżył powyższy wyrok nakazowy w całości na korzyść obwinionej A. D.

W oparciu o art. 111 k.p.w. wyrokowi temu Rzecznik zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, tj. art. 93 § 2 k.p.w., polegające na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosków o ukaranie, zarówno wina jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły istotne wątpliwości, co powinno skutkować skierowaniem sprawy do rozpoznania na rozprawie i wyjaśnieniem wszystkich istotnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia okoliczności.

Wobec powyższego RPO wnióśł o uchylenie prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W. z dnia 19 lipca 2019 r. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.