Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Komendanta Straży Granicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2022-02-28.

Adresat:
Komendant Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.23.2021
Data sprawy:
2022-02-28
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Komendanta Straży Granicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Działając na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich w zw. z art. 182 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wszczęcie na podstawie art. 356 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 351 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Panu R., Pani A. ich małoletnim dzieciom zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W opinii Rzecznika, z uwagi na fakt, iż decyzja o zobowiązaniu do powrotu nie została wykonana z przyczyn leżących prawdopodobnie po stronie kraju przyjmującego, obowiązkiem tut. organu jest zbadanie w osobnym postępowaniu, czy nie powoduje to konieczności wyrażenia zgody na pobyt tolerowany. Organem właściwym do wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie udzielenia zgody na pobyt tolerowany w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające taką zgodę wyszły na jaw po wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie zobowiązania do powrotu, jest komendant placówki Straży Granicznej, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (art. 356 ust. 5 w zw. z ust. 2 pkt 1 u.o.c.).